Wersja obowiązująca od 20 czerwca 2020

Niniejsza umowa jest zawierana pomiędzy osobą rejestrującą się w serwisie internetowym www.camerleon.com (dostępnym również pod adresem www.camerleon.pl) jako fotograf, zwaną dalej „Fotografem” a OKUBIKO sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Jodłowa 2, 41-400 Mysłowice, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000830458, NIP: 2220917374, REGON 385612762 administrującą powyższym serwisem zwaną dalej „Camerleon”, zwanymi dalej łącznie „Stronami Umowy” („Umowa”) i reguluje zasady współpracy Stron Umowy w zakresie dostarczania i licencjonowania przez Fotografa przesyłanych przez niego utworów fotograficznych, grafik i innych („Utwory”) oraz pozostałej współpracy pomiędzy Stronami Umowy, w tym w zakresie prowadzenia Karty Fotografa i Programu Otrzymywania Zapytań Klientów zdefiniowanych poniżej.

FOTOGRAF GWARANTUJE I OŚWIADCZA, ŻE WSZYSTKIE UTWORY ZOSTAŁY STWORZONE SAMODZIELNIE PRZEZ FOTOGRAFA I FOTOGRAF JEST SAMODZIELNYM JEDYNYM WŁAŚCICIELEM WSZELKICH PRAW AUTORSKICH I POWIĄZANYCH PRAW DO WSZYSTKICH UTWORÓW, W TYM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH.

FOTOGRAF OŚWIADCZA, ŻE NINIEJSZA UMOWA JEST PRZEZ NIEGO ZAWIERANA W BEZPOŚREDNIM ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM JEGO CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH, W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM JAKO STRONA NINIEJSZEJ UMOWY NIE JEST KONSUMENTEM W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSY CYWILNEGO.

JEŻELI CHCESZ ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SERWISIE JAKO FOTOGRAF I PRZESYŁAĆ DO SERWISU JAKIEKOLWIEK UTWORY MUSISZ OZNACZYĆ SWOJĄ AKCEPTACJĘ NA ZAWARCIE NINIEJSZEJ UMOWY W FORMULARZU REJESTRACJI FOTOGRAFA PRZED DOKONANIEM REJESTRACJI.

BRAK AKCEPTACJI NINIEJSZEJ UMOWY OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI W SERWISIE JAKO FOTOGRAF I PRZESYŁANIA DO SERWISU JAKICHKOLWIEK UTWORÓW.

Definicje


1. Camerleon - OKUBIKO sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Jodłowa 2, 41-400 Mysłowice, zarejestrowana pod numerem KRS 0000830458, NIP: 2220917374, REGON 385612762 administrująca Serwisem
2. Dystrybutor – podmiot pośredniczący na zlecenie Camerleon w sprzedaży licencji dotyczących Utworów i/lub sprzedaży Produktów Końcowych
3. Fotograf – Użytkownik Serwisu rejestrujący się w serwisie jako fotograf będący Stroną niniejszej Umowy
4. Karta Fotografa – część Serwisu, w której mogą być publikowane dane nt. Fotografa, które mogą obejmować podane przez niego informacje, w tym m.in. jego imię i nazwisko, siedziba, opis doświadczenia, kategorie fotografii którymi się zajmuje, rodzaj świadczonych usług, miejsca ich świadczenia, języki którymi się posługuje, przykładowe cenniki, dane kontaktowe, w tym do jego strony internetowej i mediów społecznościowych oraz jego Utwory przesłane do galeria zdjęć wykonanych przez Fotografa (portfolio Fotografa)
5. Licencjobiorca – Użytkownik dokonujący zakupu licencji na Utwór
6. Pliki – pliki elektroniczne zawierające Utwór
7. Polityka Prywatności – polityka prywatności Serwisu dostępny na stronie głównej Serwisu pod łączem „Polityka Prywatności”
8. Produkt Końcowy – przedmiot lub materiał (w tym zarówno fizyczny, jak i cyfrowy) wytworzony przez Camerleon lub na jego zlecenie, zawierający Utwory lub ich część, w tym po dokonanej przez Camerleon lub na jego zlecenie modyfikacji Utworów
9. Program Otrzymywania Zapytań Klientów – program skierowany do Użytkowników będących fotografami w zakresie otrzymywania przez nich zapytań ze strony potencjalnych klientów za pośrednictwem Camerleon na warunkach wskazanych w Umowie z Fotografem
10. Regulamin Serwisu – regulamin korzystania z Serwisu publikowany w Serwisie, dostępny na stronie głównej Serwisu pod łączem „Regulamin Serwisu”
11. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12. Serwis – serwis internetowy www.camerleon.com (dostępny również pod adresem www.camerleon.pl) administrowany przez Camerleon lub jego następców prawnych
13. Umowa – niniejsza Umowa z Fotografem
14. Umowa Licencji – umowa licencyjna zawierana pomiędzy Licencjobiorcą, a Camerleon w brzmieniu dostępny na stronie głównej Serwisu pod łączem „Umowa Licencji”
15. Utwór - przesyłane przez Fotografa utwory fotograficzne, grafiki i inne
16. Użytkownik - osoba/podmiot korzystający z Serwisu lub jego treści, w tym osoba rejestrująca się w Serwisie jako fotograf oraz osoba/podmiot rejestrujący się w Serwisie jako klient
17. Zgoda Modela – rozumiana łącznie jako pisemna prawnie wiążąca zgoda osoby widocznej na Utworze do rozpowszechniania jej wizerunku, w tym w celach marketingowych i komercyjnych, w tym przez nabywcę licencji do Utworu, udzielona w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym regulujących prawa autorskie, prawidłowo podpisana przez sportretowaną osobę lub jej prawnych opiekunów oraz zgoda osoby widocznej na Utworze lub jej prawnych opiekunów do przetwarzania jej danych osobowych związanych z jej wizerunkiem udzielna w zakresie i formie wynikającym z przepisów prawa, w tym RODO. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda musi zostać udzielona przez rodziców lub opiekunów prawnych.
18. Zgoda dot. Obiektu - pisemna prawnie wiążąca zgoda dotycząca obiektu objętego prawami stron trzecich (np. miejsca, parki narodowe, budynki, dzieła sztuki, rękodzieła, graffiti, itp.) widocznego na Utworze, do rozpowszechniania jego wizerunku, w celach marketingowych i komercyjnych, w tym przez nabywcę licencji do Utworu, udzielona w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym regulujących prawa autorskie, prawidłowo podpisana przez właściciela praw do wizerunku danego obiektu lub jego prawidłowo ustanowionych pełnomocników.

1. Zasady Ogólne

PRZESYŁANIE PLIKÓW DO SERWISU WYMAGA UPRZEDNIEJ AKCEPTACJI Z TWOJEJ STRONY TEJ UMOWY, REGULAMINU SERWISU I POLITYKI PRYWATNOŚCI


1.1. Wszystkie Utwory przesłane do Serwisu przez Fotografa podlegają warunkom niniejszej Umowy. Jakiekolwiek współpraca ze strony Fotografa, w tym związana z publikacją lub sprzedażą Utworów przy współpracy z Camerleon lub praw do tych Utworów wymaga akceptacji przez Fotografa wszystkich postanowień niniejszej Umowy, Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności. Fotograf przesyłając każdorazowo Pliki do Serwisu akceptuje postanowienia niniejszej Umowy, Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności w stosunku do każdego z przesyłanych Plików. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Regulaminem Serwisu a Umową ważne będą postanowienia Umowy. Jeśli Fotograf nie akceptuje jakiegokolwiek zapisu Umowy lub Regulaminu Serwisu lub Polityki Prywatności proszony jest o niekorzystanie z Serwisu i nieprzesyłanie żadnych Utworów do Camerleon i na potrzeby Serwisu. Niniejsza Umowa jest dokumentem prawnie wiążącym Strony Umowy począwszy od dnia rejestracji Fotografa w Serwisie, w ramach, której Fotograf dokonuje akceptacji jej postanowień i jest ważna do momentu jej rozwiązania.
1.2. Poprzez przesłanie Utworów do Serwisu lub dostarczenie Utworów w inny uzgodniony z Camerleon sposób, Fotograf przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Licencjobiorcy, którzy wyrażą chęć korzystania z Utworów, będą uiszczać opłaty licencyjne za uzyskanie licencji na korzystanie z Utworów, będą uprawnieni do pobierania Utworów z Serwisu, oraz że będą uprawnieni do korzystania z Utworów w szerokim zakresie, w tym w ramach określonych pól eksploatacji, w zamian za uiszczenie opłaty licencyjnej na warunkach określonych w Umowie Licencji, jak również, że nie będą mieli żadnego obowiązku informowania Camerleon ani Fotografa o zakresie faktycznego korzystania z Utworów.
1.3. Po zaakceptowaniu postanowień niniejszej Umowy Fotograf może przekazywać Utwory do Serwisu z wykorzystaniem dostępnych w Serwisie formularzy i funkcjonalności lub dostarczać Utwory w inny uzgodniony z Camerleon sposób. Przekazywanie przez Fotografa Utworów do Serwisu lub dostarczenie Utworów w inny uzgodniony z Camerleon sposób jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszej Umowy.
1.4. Prawa i obowiązki Camerleon wynikające z niniejszej Umowy odnoszą się również do praw i obowiązków jego następców prawnych.

2. Współpraca przy przekazywaniu Plików

PRZEKAZYWANIE PLIKÓW MUSI SIĘ ODBYWAĆ NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH W SERWISIE


2.1. Fotograf powinien przesyłać Pliki do Serwisu z uwzględnieniem niniejszej Umowy oraz wytycznych Camerleon w zakresie sposobu ich opisywania i przesyłania, używając do tego celu formularzy i funkcjonalności dostępnych w Serwisie lub innych narzędzi zaakceptowanych przez Camerleon. Camerleon zastrzega sobie prawo do braku publikacji w Serwisie Utworu lub usunięcia Utworu z Serwisu według własnego uznania bez podania przyczyny. Ponadto obie Strony Umowy zgadzają się, że wszystkie Pliki przesłane przez Fotografa podlegają zasadom działania Serwisu. Camerleon zachowuje także prawo, lecz nie obowiązek, do nadawania lub zmiany opisów Plików Fotografa według własnego uznania.

3. Oświadczenia Fotografa

MUSISZ BYĆ OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ MAJĄCĄ PRAWO DO ZAWIERANIA UMOWY

MUSISZ BYĆ AUTOREM I WŁAŚCICIELEM WSZELKICH PRAW AUTORSKICH DO UTWORÓW/ZDJĘĆ

TWOJE UTWORY/ZDJĘCIA NIE MOGĄ NARUSZAĆ PRZEPISÓW PRAWA I ZAWIERAĆ WSKAZANYCH W UMOWIE ZAKAZANYCH TREŚCI


3.1. Zawierając niniejszą Umowę Fotograf zapewnia, że jest osobą pełnoletnią, posiada zdolność do zawarcia Umowy oraz do wykonywania obowiązków określonych Umową, w tym posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została ograniczona w żaden sposób postanowieniem sądu, i nie zostało wszczęte jakiekolwiek postanowienie w celu pozbawienia go lub ograniczenia jego pełnej zdolności do czynności prawnych, jak również w pełni akceptuje postanowienia niniejszej Umowy.
3.2. Fotograf reprezentujący interesy przedsiębiorstwa, firmy lub osoby prawnej zapewnia, że posiada wszystkie potrzebne dokumenty i pozwolenia dotyczące praw autorskich i powiązanych praw do Utworów oraz praw do sprzedaży Utworów na użytek marketingowy i komercyjny, w tym udzielenia licencji i jest należycie uprawniony do reprezentowania takiego podmiotu.
3.3. Fotograf oświadcza i gwarantuje, że wszystkie Utwory i Pliki:
a. są oryginalne i zostały stworzone samodzielnie przez Fotografa i Fotograf jest jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych oraz osobistych, a Utwory są wolne od wad prawnych i korzystanie z nich nie jest ograniczone udzieloną przez Fotografa licencją wyłączną na rzecz osób trzecich,
b. Utwory i Pliki, a także ich opisy jak i załączone informacje dodatkowe i inne treści nie naruszają przepisów prawa, w szczególności prawa autorskiego, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, dobra osobistego jakichkolwiek osób trzecich lub jakiekolwiek prawa własności intelektualnej,
c. nie zawierają treści pornograficznych, obscenicznych, szkalujących, zastraszających, zniesławiających, naruszających czyjąś prywatność lub w jakikolwiek sposób szkodliwych lub niewłaściwych dla osób trzecich lub zdjęć typu paparazzi,
d. nie zawierają treści szkalujących lub atakujących osoby trzecie ze względu na ich rasę, przekonania religijne, pochodzenie lub orientację seksualną, nie zawierają treści nielegalnych lub propagujących nielegalne działania, a także ze względu na brak stosowania w Serwisie filtrów ograniczających dostęp do treści ze strony osób nieletnich nie zawierają wizerunku nagich osób lub osób w prowokujących pozach
e. nie zawierają innych mechanizmów ani narzędzi przeznaczonych lub możliwych do wykorzystania w celu usunięcia, modyfikacji, zakłócenia lub uszkodzenia plików lub Serwisu
f. dodatkowe informacje i opis Plików i Utworów są kompletne, właściwe i nie zawierają fałszywych, nieodpowiednich ani sprzecznych lub wprowadzających w błąd informacji
g. nie zostały powierzone żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz, że żadne dodatkowe wymogi nie zostaną nałożone na Camerleon z takiego lub podobnego tytułu
h. żaden z przesyłanych Utworów nigdy nie został i nigdy nie będzie wykorzystany przez Fotografa lub za jego zgodą przez podmiot trzeci do tworzenia logotypów, znaków towarowych lub zastrzeżonych znaków towarowych
i. Camerleon oraz Dystrybutorzy mogą korzystać z Utworów jak określono w Umowie bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych zgód lub zezwoleń oraz bez potrzeby uiszczania dodatkowych opłat na rzecz osób i podmiotów trzecich
j. nie zawierają wirusów komputerowych, oprogramowania szpiegowskiego, oprogramowania typu Trojan lub innego szkodliwego oprogramowania, w tym uruchamianego automatycznie w określonym momencie, ani żadnego innego szkodliwego kodu programistycznego.

4. Wizerunki osób i obiektów

MUSISZ POSIADAĆ WYMAGANE PRAWEM ZGODY OD OSÓB, KTÓRE MOGĄ SIĘ ROZPOZNAĆ NA UTWORZE/ZDJĘCIU (CZYLI GDY OSOBA MOGŁABY SIĘ ROZPOZNAĆ NP. PO WIDOCZNEJ TWARZY, ZNAKU SZCZEGÓLNYM, TATUŻU, CHARAKTERYSTYCZNEJ SYLWETCE, STROJU LUB FRYZURZE, ITP.) NA WYKORZYSTANIE ICH WIZERUNKU (ZGODA ZARÓWNO W KONTEKŚCIE PRAW AUTORSKICH JAK I RODO)

MUSISZ POSIADAĆ WYMAGANE PRAWEM ZGODY OD WŁAŚCICIELI PRAW DO OBIEKTÓW (NP. MIEJSCA, PARKI NARODOWE, BUDYNKI, DZIEŁA SZTUKI, RĘKODZIEŁA, GRAFFITI, ITP.) PRZEDSTAWIONYCH NA UTWORZE/ZDJĘCIU, KTÓRYCH PRAWA SĄ ZASTRZEŻONE, NA WYKORZYSTANIE ICH WIZERUNKU (ZGODA W KONTEKSCIE PRAW AUTORSKICH)


4.1. Fotograf gwarantuje i oświadcza, że w przypadku braku posiadania prawnie wiążącej pisemnej Zgody Modela lub Zgody dot. Obiektu w zakresie Utworów, na których znajdują się wizerunki osób lub obiekty chronione prawami podmiotów trzecich (w tym miejsca, budynki, dzieła sztuki, rękodzieła, itp.), nie będzie przesyłał takich Utworów do sprzedaży innej aniżeli do zastosowań wyłącznie edytorskich, czyli z zastrzeżeniem możliwości sprzedaży wyłącznie w ramach licencji podstawowej (edytorskiej), bez możliwości sprzedaży w ramach pozostałych licencji tj. licencji standardowej (marketingowej) oraz licencji rozszerzonej (produktowej) oraz bez możliwości sprzedaży Produktów Końcowych. Jednocześnie Fotograf oświadcza, że w przypadku gdyby nawet do zastosowań wyłącznie edytorskich danego Utworu była wymagana Zgoda Modela lub Zgoda dot. Obiektu Fotograf nie będzie w ogóle przekazywał takich Utworów do Serwisu nawet na potrzeby zastosowań w ramach licencji podstawowej (edytorskiej).
4.2. Fotograf gwarantuje i zapewnia, że w odniesieniu do jakichkolwiek Utworów przedstawiających osoby, które to Utwory zostały oznaczone przez Fotografa jako posiadające Zgodę Modela Fotograf posiada oryginały ważnych i prawnie wiążących Zgód Modela.
4.3. Fotograf gwarantuje i zapewnia, że w odniesieniu do jakichkolwiek Utworów przedstawiających obiekty podlegające ochronie na mocy praw własności lub praw własności intelektualnej (w tym miejsca, budynki, dzieła sztuki, rękodzieła, itp.), które to Utwory zostały oznaczone przez Fotografa jako posiadające Zgodę dot. Obiektu Fotograf posiada oryginały ważnych i prawnie wiążących Zgód dot. Obiektów.
4.4. Fotograf udostępni Camerleon dokumenty, o których mowa w pkt. 4.2. i 4.3. na każde żądanie ze strony Camerleon, nie później aniżeli 7 dni po dniu przekazania takiego żądania przez Camerleon.
4.5. Ponadto, Fotograf gwarantuje i zapewnia, że informacje zawarte w dokumentach Zgoda Modela oraz Zgoda dot. Obiektu są prawdziwe, dokładne i kompletne i aktualne oraz że Camerleon oraz Licencjobiorcy mogą korzystać z Utworów bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych zgód lub zezwoleń oraz bez potrzeby uiszczania dodatkowych opłat na rzecz osób trzecich.
4.6. W przypadku wycofania zgody na rozpowszechnianie i przetwarzanie wizerunków lub jakiejkolwiek zmiany w zakresie posiadanych Zgód Modela lub Zgód dot. Obiektów, Fotograf jest zobowiązany wycofać Utwór z Serwisu i poinformować niezwłocznie Camerleon przesyłając szczegółową informację w tej sprawie mailowo ze swojego adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie na adres e-mail Camerleon, o którym mowa w pkt. 16.1.
4.7. W przypadku przesyłania Utworów na potrzeby Karty Fotografa lub współpracy edytorskiej, o której mowa w Umowie Fotograf gwarantuje i zapewnia, że posiada w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa prawnie wiążące zgody dot. widocznych na Utworach (a) osób oraz (b) obiektów chronionych prawami podmiotów trzecich, w tym zarówno w zakresie praw autorskich, jak i danych osobowych, w tym RODO umożliwiające publikację Utworów w Serwisie.
4.8. W zakresie kwalifikowania Utworów do możliwości przesyłania ich do Serwisu na potrzeby sprzedaży poszczególnych licencji lub Produktów Końcowych w odniesieniu do posiadanych przez Fotografa Zgód Modela i Zgód dot. Obiektów Fotograf bierze pod uwagę poniższe wytyczne wskazane w pkt. 4.8.1., 4.8.2. i 4.8.3., z zastrzeżeniem o ile z przepisów prawa właściwego odnoszącego się do Utworów lub znajdujących się na nim treści nie mają dla danego Utworu zastosowania inne uregulowania wynikające z przepisów prawa właściwego.

4.8.1. Wizerunek Osób

Używany poniżej zwrot „Osoba mogłaby się rozpoznać” oznacza, że osoba, mogłaby się rozpoznać na zdjęciu np. po widocznej twarzy, znaku szczególnym, tatuażu, charakterystycznej sylwetce danej osoby, jej stroju lub fryzurze, itp.

4.8.2. Wizerunek Obiektów

Używany poniżej zwrot „Przestrzeń publiczna” rozumiany jest jako przestrzeń, która nie stanowi prywatnej własności i jest ogólnie dostępna, np. drogi, ulice, place lub ogrody i w zakresie, w którym nie wprowadzono ograniczeń dotyczących możliwości wykonywania fotografii lub rozpowszechniania takich fotografii; w tym zakresie do przestrzeni publicznej nie należą zdjęcia zrobione np. w szkole, na uczelni, w urzędzie, w sklepie lub centrum handlowym, w kościele, na lotnisku, na dworcu, na stacji metra, na stadionie lub innym obiekcie sportowym, w sali koncertowej, w muzeum lub teatrze lub kinie, w przychodni lub szpitalu, w zoo lub w parku rozrywki.

Używany poniżej zwrot „Przestrzeń niepubliczna” oznacza przestrzeń poza przestrzenią publiczną.

4.8.3. W przypadku gdy Utwór zawiera zarówno wizerunek osób, jak również obiektów chronionych prawami stron trzecich należy zastosować łączne ograniczenia wynikające z obydwu zestawień wskazanych w pkt. 4.8.2. i 4.8.3. powyżej, czyli jeżeli np. dla danego Utworu mają zastosowania ograniczenia z jednego i drugiego tytułu to do Utworu mają zastosowanie obydwa ograniczenia i wymagane są obydwie zgody.

5. Licencja

SAM DECYDUJESZ JAKICH LICENCJI NAM UDZIELASZ ZGODNIE Z POLAMI EKSPLOATACJI WSKAZANYMI W UMOWIE

UDZIELAJĄC LICENCJI DAJESZ NAM I NASZYM DYSTRYBUTOROM PRAWO UDZIELANIA SUBLICENCJI I ANONIMOWEGO ROZPOWSECHNIANIA UTWORÓW/ZDJĘĆ (TJ. BEZ OZNACZANIA ZDJĘCIA TWOIM IMIENIEM I NAZWISKIEM)

UDZIELAJĄC LICENCJI ZACHOWUJESZ SWOJE PRAWA AUTORSKIE DO UTWORU/ZDJĘCIA

MOŻESZ RÓWNIEŻ WYRAZIĆ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE TWOICH UTWORÓW/ZDJĘĆ DO SPRZEDAŻY PRODUKTÓW KOŃCOWYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU LUB NASZYCH DYSTRYBUTORÓW (NP. WYDRUKÓW LUB KOSZULEK).

MOŻEMY BEZPŁATNIE WYKORZYSTYWAĆ TWOJE UTWORY/ZDJĘCIA DO PROMOCJI SERWISU W SERWISIE LUB NA INNYCH STRONACH INTERNETOWYCH LUB W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH


5.1. Fotograf zachowuje autorskie prawa majątkowe do wszystkich dostarczonych do Serwisu Utworów.
5.2. Fotograf udziela niniejszym Camerleon, jego następcom prawnym oraz Dystrybutorom, w czasie obowiązywania Umowy, niewyłączną, na zasadach royalty-free, ogólnoświatową, przenaszalną licencję do przechowywania oraz korzystania z Utworów i ich modyfikacji na następujących polach eksploatacji:

5.2.1. W przypadku Utworów przesłanych jako przeznaczone do sprzedaży Licencji:
a) w zakresie zwielokrotniania, reprodukcji, reedycji, kompresji i transferowania, wykorzystania, w tym wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworów oraz egzemplarzy rzeczy lub materiałów zawierających Utwory („Produktów Finalnych”)
b) w zakresie rozpowszechniania Utworów i Produktów Finalnych, w tym publikowanie, wystawianie, umieszczanie i transmitowanie w sieciach informatycznych i teleinformatycznych
c) w zakresie obrotu Produktami Finalnymi, w tym sprzedaż, najem, dzierżawę Produktów Finalnych
d) w zakresie modyfikacji, w tym dokonywanie zmian kolorystycznych i retuszy, w tym kadrowania i fotomontażu

5.2.2. W przypadku Utworów przesłanych jako przeznaczone do sprzedaży Produktów Końcowych:
a) w zakresie zwielokrotniania, reprodukcji, reedycji, kompresji i transferowania, wykorzystania, w tym wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworów oraz egzemplarzy Produktów Końcowych
b) w zakresie rozpowszechniania Utworów i Produktów Końcowych, w tym publikowanie, wystawianie, umieszczanie i transmitowanie w sieciach informatycznych i teleinformatycznych
c) w zakresie obrotu Produktami Końcowymi, w tym sprzedaż, najem, dzierżawę Produktów Końcowych
d) w zakresie modyfikacji, w tym dokonywanie zmian kolorystycznych i retuszy, w tym kadrowania i fotomontażu

5.2.3. W przypadku Utworów przesłanych jako przeznaczone do publikacji w Karcie Fotografa:
a) w zakresie zwielokrotniania, reprodukcji, reedycji, kompresji i transferowania, wykorzystania, w tym wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworów wyłącznie na potrzeby publikacji w Serwisie oraz marketingu i reklamy Serwisu w Serwisie, na innych stronach internetowych i w mediach społecznościowych
b) w zakresie rozpowszechniania Utworów, w tym publikowanie, wystawianie, umieszczanie i transmitowanie w sieciach informatycznych i teleinformatycznych wyłącznie na potrzeby publikacji w Serwisie oraz marketingu i reklamy Serwisu w Serwisie, na innych stronach internetowych i w mediach społecznościowych
c) w zakresie modyfikacji obejmujących kadrowanie, wyłącznie na potrzeby publikacji w Serwisie oraz marketingu i reklamy Serwisu w Serwisie, na innych stronach internetowych i w mediach społecznościowych
zwanych dalej „Polami eksploatacji”, z prawem do dalszego sublicencjonowania Utworów, o których mowa w pkt. 5.2.1. na wskazanych w pkt. 5.2.1. polach eksploatacji.

5.3. W zakresie Utworów, o których mowa w pkt. 5.2.1 Camerleon bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów będzie mieć prawo, lecz nie obowiązek, do udzielania na rzecz Licencjobiorców, nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, na zasadach royalty-free, wieczystej, ogólnoświatowej, nieprzenaszalnej, nieodwołalnej licencji do przechowywania i korzystania z Utworów na wskazanych w Umowie Polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 5.2.1 zgodnie z postanowieniami Umowy Licencji. Camerleon i Dystrybutorzy będą mogli korzystać z Utworów oraz sublicencjonować Utwory na terenie całego świata, na wszystkich wymienionych ww pkt. 5.2.1 Polach eksploatacji. Poprzez przesłanie Utworów do Serwisu lub dostarczenie Utworów w inny uzgodniony z Camerleon sposób, Fotograf upoważnia Camerleon do udzielania licencji na korzystanie z Utworów przez Licencjobiorców, w zgodzie z postanowieniami Umowy Licencji, jak również upoważnia Camerleon do zawierania umów sublicencyjnych z Dystrybutorami, na podstawie których Dystrybutorzy uzyskują prawa do dalszego sublicencjonowania Utworów, według postanowień własnych umów licencyjnych zawieranych z ich licencjobiorcami.
5.4. Ponadto, akceptując zasady tej Umowy, Fotograf udziela prawa i dożywotniej gwarancji, światowej, niewyłącznej, nietransferowalnej (sub)licencji Licencjobiorcom zgodnie z zasadami Umowy Licencji stosowanej przez Camerleon.
5.5. Wszystkie licencje udzielone przez Camerleon lub Dystrybutorów przed wygaśnięciem niniejszej Umowy pozostaną również w mocy po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy.
5.6. Camerleon i Dystrybutorzy zachowują prawo sprzedaży Produktów Końcowych już wyprodukowanych lub wytworzonych przed wygaśnięciem niniejszej Umowy, a licencje udzielone na te Produkty Końcowe pozostają w mocy po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy.
5.7. Camerleon będzie mieć prawo, lecz nie obowiązek, niezależnie domagać się od Dystrybutora lub Licencjobiorcy odszkodowań, w przypadku naruszenia praw autorskich przez Dystrybutora lub Licencjobiorcę.
5.8. Camerleon zastrzega sobie prawo do wykorzystania Utworów w celach promocyjnych działalności własnej lub Dystrybutorów. Fotograf nie otrzyma wynagrodzenia za korzystanie z Utworów w celach promocyjnych działalności Camerleon, w tym Serwisu lub Dystrybutorów, w tym promocji w Serwisie i na zewnętrznych stronach internetowych lub portalach społecznościowych oraz z tytułu pośrednich przychodów otrzymanych przez Camerleon od jego sponsorów i reklamodawców (w tym z tytułu reklam banerowych), których produkty mogą być prezentowane w Serwisie lub na stronach internetowych Dystrybutorów. Ponadto, Utwory mogą być wykorzystywane do testowania i ewaluacji technologii, systemów lub procesów, przeprowadzanych przez Camerleon lub Dystrybutorów, w celu wypełniania obowiązków oraz wykonywania praw wynikających z Umowy.
5.9. Fotograf niniejszym upoważnia Camerleon, Licencjobiorców i Dystrybutorów oraz ich sublicencjobiorców do anonimowego rozpowszechniania Utworów, w tym bez konieczności wskazywana imienia i nazwiska lub pseudonimu Fotografa. Fotograf nie będzie wykonywał swych praw osobistych do Utworów.
5.10. Camerleon może sublicencjonować Utwory poprzez Serwis, jak również poprzez Dystrybutorów.
5.11. Fotograf zgadza się aby Camerleon miał prawo do dystrybucji licencji do Utworów lub dystrybucji Produktów Końcowych nie tylko za pośrednictwem Serwisu ale również poprzez Dystrybutorów na warunkach i zasadach ustalonych pomiędzy Camerleon a Dystrybutorami (w tym w zakresie praw, ograniczeń, zobowiązań, licencji i innych prawnych i biznesowych kwestii związanych z Utworami), z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzedaży licencji do Utworów lub Produktów Końcowych za pośrednictwem Dystrybutorów stawki wynagrodzenia Fotografa będą w takiej sytuacji kalkulowane na takich samych zasadach jak wynagrodzenie Fotografa w sytuacji gdy sprzedaż licencji do Utworu lub Produktu Końcowego nastąpiłaby bezpośrednio przez Camerleon, a ceny netto licencji będą takie jak wskazane przy przekazywaniu Utworów przez Fotografa do Serwisu. Camerleon ma domniemane prawo do udostępnienia Dystrybutorom Plików, w tym poprzez własny interfejs programu (API) lub wszelkie inne sposoby zatwierdzone i zaakceptowane przez Camerleon, o ile taki dostęp nie narusza postanowień Umowy.

6. Karta Fotografa

MOŻESZ ZAŁOŻYĆ BEZPŁATNIE SWOJĄ KARTĘ FOTOGRAFA I PRZESŁAĆ DO PUBLIKACJI DANE O SOBIE I UTWORY/ZDJĘCIA DO OPUBLIKOWANIA W KARCIE FOTOGRAFA (TWOJE PORTFOLIO)

DO ZDJĘĆ PUBLIKOWANYCH W SWOJEJ KARCIE FOTOGRAFA RÓWNIEŻ MUSISZ POSIADAĆ PEŁNIĘ PRAW AUTORSKICH I WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA ZGODY DOTYCZĄCE OSÓB I OBIEKTÓW PREZENTOWANYCH NA ZDJĘCIACH

ZDJĘCIA PUBLIKOWANE W KARCIE FOTOGRAFA NIE SĄ SPRZEDAWANE W RAMACH LICENCJI LUB PRODUKTÓW KOŃCOWYCH O ILE NIE PRZEŚLESZ ICH ODDZIELNIE W TYM CELU DO SERWISU


6.1. Camerleon może udostępnić Fotografowi możliwość publikacji jego danych i Utworów w ramach części Serwisu przeznaczonej do przedstawienia ofert fotografów oznaczonej jako Karty Fotografów, w tym z uwzględnieniem wyszukiwarki fotografów służącej do wyszukania Kart Fotografów.
6.2. Fotograf publikując dane w Karcie Fotografa lub przekazując te dane do publikacji przez Camerleon wyraża zgodę na ich bezpłatną publikację w Serwisie. Jednocześnie do treści i Utworów opublikowanych przez Fotografa w Karcie Fotografów lub przekazanych do publikacji w Karcie Fotografów, Fotograf składa również oświadczenia, o których mowa w pkt. 3 powyżej oznaczonej jako Oświadczenia Fotografa i gwarantuje i zapewnia, że posiada pełnię praw do publikacji treści, Utworów, wizerunków osób i obiektów znajdujących się na Utworach.
6.3. Zdjęcia publikowane w Karcie Fotografa o ile nie zostały przekazane przez Fotografa w formie Plików również jako do sprzedaży licencji lub Produktów Końcowych nie będę przeznaczone do sprzedaży w formie licencji lub Produktów Końcowych.
6.4. Camerleon może zdecydować, że Karta Fotografa nie będzie dostępna dla Użytkowników tylko będzie dostępna na potrzeby Camerleon na potrzeby realizacji Umowy, w tym Programu Otrzymywania Zapytań Klientów

7. Program Otrzymywania Zapytań Klientów

REJESTRUJĄC SIĘ W SERWISIE JAKO FOTOGRAF PRZYSTĘPUJESZ DO PROGRAMU OTRZYMYWANIA ZAPYTAŃ KLIENTÓW CELEM OTRZYMYWANIA POTENCJALNYCH ZLECEŃ KLIENTÓW ZA NASZYM POŚREDNICTWEM

W PRZYPADKU REALIZACJI ZLECENIA KLIENTA OTRZYMANEGO ZA NASZYM POŚREDNICTWEM UDZIELASZ KLIENTOWI 10% RABATU A NAM WYPŁACASZ 5% PROWIZJI (PO ZAWARCIU UMOWY Z KLIENTEM LUB OTRZYMANIU ZAPŁATY W PRZYPADKU REALIZACJI ZLECENIA BEZ ZAWIERANIA UMOWY)


7.1. Rejestrując się w Serwisie Fotograf przystępuje do Programu Otrzymywania Zapytań Klientów.
7.2. Dzięki udziałowi w Programie Otrzymywania Zapytań Klientów Fotograf będzie mógł otrzymywać za pośrednictwem Camerleon zapytania klientów dotyczące usług fotograficznych.
7.3. Fotograf przystępując do Programu Otrzymywania Zapytań Klientów akceptuje fakt przesyłania informacji nt. jego i jego usług do klientów zainteresowanych usługami fotograficznymi.
7.4. Przystępując do Programu Otrzymywania Zapytań Klientów Fotograf potwierdza, że dołoży wszelkich starań celem udzielania odpowiedzi na otrzymane za pośrednictwem Camerleon zapytanie w terminie 1 dnia roboczego od daty jego otrzymania. Fotograf akceptuje fakt przekazywania jego odpowiedzi przez Camerleon do potencjalnych klientów, a także jego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
7.5. W przypadku podpisania umowy z klientem lub realizacji przez Fotografa zlecenia na rzecz klienta, którego zapytanie zostało przesłane przez Camerleon do Fotografa, Fotograf informuje o fakcie podpisania umowy oraz o fakcie realizacji zlecenia Camerleon w formie mailowej na adres e-mail Camerleon, o którym mowa w pkt. 16.1. ze swojego adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie. Fotograf przesyła taką informację do Camerleon odpowiednio w terminie 3 dni od daty podpisania umowy z klientem oraz w terminie 3 dni od realizacji zlecenia klienta.
7.6. Przystępując do Programu Otrzymywania Zapytań Klientów Fotograf akceptuje fakt udzielenia rabatu klientowi w wysokości 5% od jego cen stosowanych przy zleceniach, których dotyczyło zapytanie klienta oraz wypłaty prowizji na rzecz Camerleon w wysokości 10% wartości zlecenia klienta obliczonego od kwoty zlecenia przed udzieleniem rabatu klientowi, z zastrzeżeniem podpisania przez Fotografa umowy z klientem lub otrzymania przez Fotografa zapłaty za zlecenie klienta w przypadku gdy realizacja zlecenia odbywa się bez zawierania umowy pomiędzy Fotografem a klientem. Wypłata prowizji na rzecz Camerleon jest dokonywana na podstawie faktury wystawionej przez Camerleon i jest płatna w terminie 14 dni od wystawienia faktury.
7.7. Camerleon może zdecydować o zwiększeniu rabatu dla klienta, o którym mowa w pkt. 7.6 powyżej kosztem obniżenia prowizji należnej Camerleon, o której mowa w pkt. 7.6. W takie sytuacji Camerleon informuje Fotografa o takiej zmianie przy wysyłaniu zapytania klienta, o którym mowa w ust. 7.2 lub po otrzymaniu informacji od Fotografa o zawarciu umowy z klientem. Informacja w powyższym zakresie jest przesyłana przez Camerleon z adresu mailowego, o którym mowa w pkt. 16.1 na adres e-mail Fotografa zarejestrowany w Serwisie.

8. Współpraca Edytorska

MOŻEMY DOBROWOLNIE PODJĄĆ WSPÓŁPRACĘ PRZY PUBLIKACJI TWOICH ARTYKUŁÓW W SERWISIE

W ZAMIAN ZA PUBLIKACJĘ ARTYKUŁU MOŻEMY DODAĆ DO ARTYKUŁU ŁĄCZE DO TWOJEJ KARTY FOTOGRAFA (W PRZYPADKU JEJ PUBLIKACJI W SERWISIE) LUB TWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB KONTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH O ILE NIE BĘDZIESZ TAM PROWADZIŁ DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ WOBEC SERWISU


8.1. Camerleon może wyrazić zgodę na publikację w Serwisie artykułów przygotowanych ze strony Fotografa. W przypadku przekazywania przez Fotografa materiałów do publikacji w Serwisie obejmujących tekst i załączone do niego Utwory Fotograf oświadcza i gwarantuje, że jest autorem tekstu i posiada pełnie praw do tekstu i do publikacji Utworów załączonych do tekstu, w tym umożliwiające ich publikację w Serwisie i że wyraża zgodę na ich publikację w Serwisie w formie i terminie wybranym przez Camerleon. Fotograf oświadcza, że publikacja jego tekstu w Serwisie wraz z załączonymi do niego Utworami nie narusza przepisów prawa oraz niczyich praw i nie wiąże się z koniecznością pokrywania przez Camerleon jakichkolwiek kosztów lub wynagrodzeń.
8.2. W przypadku publikacji artykułu Fotografa w Serwisie Camerleon dokona oznaczenia artykułu nazwą Fotografa podaną przy rejestracji Fotografa w Serwisie i doda łącze do jego Karty Fotografa (w przypadku dostępności Karty Fotografa dla Użytkowników) lub strony internetowej Fotografa lub jego konta w mediach społecznościowych – jeżeli Fotograf nie będzie tam prowadził działalności konkurencyjnej wobec Serwisu.
8.3. W związku z faktem, że publikacja artykułu stanowi promocję Fotografa, w tym Karty Fotografa w Serwisie Camerleon lub jego strony internetowej nie jest zobowiązany do wypłaty żadnego wynagrodzenia z tego tytułu na rzecz Fotografa.
8.4. Camerleon może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowych działań promocyjnych dotyczących Fotografa w Serwisie, w tym na przykład poprzez dodanie łącza w artykule Fotografa do strony internetowej Fotografa lub jego konta w mediach społecznościowych – jeżeli Fotograf nie będzie tam prowadził działalności konkurencyjnej wobec Serwisu.

9. Płatności i raportowanie

SAM USTALASZ CENY NETTO ZA LICENCJE I PRZY SPRZEDAŻY LICENCJI OTRZYMUJESZ 70% TEJ CENY NETTO

JEŻELI ZGODZISZ SIĘ NA WYKORZYSTANIE UTWORU/ZDJĘCIA W PRODUKTACH KOŃCOWYCH MY USTALAMY CENĘ NETTO PRODUKTÓW KOŃCOWYCH I PRZY SPRZEDAŻY PRODUKTU KOŃCOWEGO OTRZYMUJESZ ALBO 20% TEJ CENY NETTO OD KAŻDEJ SZTUKI SPRZEDANEGO PRODUKTU KOŃCOWEGO Z TWOIM UTWOREM ALBO JEDNORAZOWO 70% CENY NETTO ZA LICENCJĘ ROZSZERZONĄ DO DANEGO UTWORU/ZDJĘCIA

PO PRZESŁANIU UTWORÓW/ZDJĘĆ I PO ICH OPUBLIKOWANIU POWINIENEŚ ZWERYFIKOWAĆ CZY NIE MASZ ZASTRZEŻEŃ DO PRAWIDŁOWEJ PUBLIKACJI UTWORÓW/ZDJEĆ I ICH CEN, A W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI NIEZWŁOCZNIE NAS POINFORMOWAĆ

PŁATNOŚCI TWOJEGO WYNAGRODZENIA BĘDĄ NASTĘPOWAĆ W TERMINIE 21 DNI OD ZAKOŃCZENIA MIESIĄCA, W KTÓRYM NASTĄPIŁA SPRZEDAŻ LICENCJI DO TWOJEGO UTWORU/ZDJĘCIA LUB PRODUKTU KOŃCOWEGO Z TWOIM UTWOREM/ZDJĘCIEM

ODPOWIADASZ ZA ZAŁOŻENIE DEKLARACJI PODATKOWYCH I UISZCZENIE PODATKÓW OD SWOJEGO WYNAGRODZENIA


9.1. W celu zapewnienia przekazywania na rzecz Fotografa płatności wynikających z Umowy, Fotograf jest zobowiązany posiadać konto bankowe.
9.2. Cena sprzedaży netto poszczególnych rodzajów licencji udzielanych Licencjobiorcom (wysokość opłaty licencyjnej netto) w stosunku do danego Utworu jest wskazywana przez Fotografa przy przekazywaniu Plików do Serwisu, z zastrzeżeniem, że Camerleon jest uprawniony do wskazania ceny minimalnej i maksymalnej za dany rodzaj licencji.
9.3. Fotograf jest zobowiązany do weryfikacji poprawności przypisania ceny sprzedaży poszczególnych rodzajów licencji w stosunku do każdego z Utworów przekazanych przez Fotografa niezwłocznie po ich publikacji w Serwisie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy ceną wskazaną przez Fotografa, a ceną opublikowaną w Serwisie, Fotograf jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie mailowo Camerleon na adres e-mail Camerleon, o którym mowa w pkt. 16.1. ze swojego adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie. W takiej sytuacji Camerleon niezwłocznie dokona korekty ceny, z zastrzeżeniem o ile cena wskazana przez Fotografa nie wykracza poza ceny wskazane przez Camerleon jako cena minimalna lub maksymalna za daną licencję. Camerleon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji nieprawidłowej ceny w Serwisie, o ile publikacja nieprawidłowej ceny w Serwisie nie wynikała z winy umyślnej Camerleon.
9.4. Wysokość ceny Produktów Końcowych jest ustalana według wyłącznego uznania Camerleon. Ponadto, Fotograf akceptuje również fakt, że Camerleon może w dowolnym momencie zmieniać wysokość ceny Produktów Końcowych w odniesieniu do wszystkich Utworów dostarczonych Camerleon lub w ogóle zaprzestać ich oferowania w Serwisie.
9.5. Fotograf akceptuje fakt, że Camerleon może oferować licencje lub Produkty Końcowe w innych walutach i że z tego tytułu mogą wystąpić różnice kursowe. W przypadku sprzedaży licencji lub Produktu Końcowego w walucie obcej wynagrodzenie Fotografa, o którym mowa w punkcie poniżej jest naliczane po przeliczeniu ceny uiszczonej przez Licencjobiorcę lub nabywcę Produktu Końcowego na polski złoty odpowiednio (a) w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Camerlon prowadzony w PLN według kursu po którym środki zostały przewalutowane na rachunku bankowy Camerleon prowadzony w PLN lub (b) w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy walutowy Camerleon po kursie przewalutowania środków dokonywanym na ostatni dzień roboczy miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż.
9.6. Camerleon będzie przekazywać Fotografowi należności licencyjne w wysokości:
a) w przypadku sprzedaży licencji 70% ceny netto otrzymanej od Licencjobiorców i Dystrybutorów lub ich sublicencjobiorców z tytułu sprzedaży licencji do Utworu Fotografa
b) w przypadku sprzedaży Produktów Końcowych w zależności od decyzji Camerleon albo (i) 20% ceny netto otrzymanej z tytułu sprzedaży Produktów Końcowych od każdej sztuki sprzedanego Produktu Końcowego, w tym za pośrednictwem Dystrybutorów albo (ii) 70% ceny netto licencji rozszerzonej (produktowej) dla danego Utworu ustalonej przez Fotografa przy przekazywaniu zdjęcia do Serwisu w formie opłaty jednorazowej niezależnej od ilości sprzedanych Produktów Końcowych.
9.7. Należności licencyjne dla Fotografa nie będą naliczane od przychodu uzyskanego przez Camerleon z tytułu różnic kursowych, podatku VAT, innego podatku od sprzedaży lub podobnych podatków, opłat i potrąceń wymaganych przepisami prawa. Należności licencyjne należne Fotografowi mogą zostać pomniejszone o zwroty, refundacje i korekty wypłacone Licencjobiorcom, Dystrybutorom lub ich sublicencjobiorcom. Należności licencyjne pomniejszone o wyżej wymienione potrącenia będą w dalszej części umowy określane terminem „Płatność dla Fotografa”.
9.8. Camerleon będzie uprawniony pomniejszyć Płatność dla Fotografa o kwoty, do jakich Camerleon jest lub może być uprawniony na mocy Umowy lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym z tytułu zabezpieczeń jakichkolwiek wniesionych lub prawdopodobnych roszczeń, związanych z jakąkolwiek kwestią będącą przedmiotem zapewnień, gwarancji, oświadczeń lub odpowiedzialności odszkodowawczej Fotografa na mocy Umowy.
9.9. Camerleon nalicza Płatność dla Fotografa na podstawie udzielonych licencji do Utworów oraz sprzedanych Produktów Końcowych. Celem uniknięcia wątpliwości jeśli Użytkownik pobierze powtórnie ten sam Utwór w ramach uprzednio zakupionej licencji, Fotograf otrzyma jedynie jedną płatność z tytułu udzielonej uprzednio licencji. Wynagrodzenie Fotografa z tytułu sprzedanych licencji do Utworów i Produktów Końcowych będzie przekazywane na rachunek bankowy Fotografa, o którym mowa w pkt. 9.12. poniżej w terminie 21 dni od zakończenia miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku Fotografów prowadzących działalność gospodarczą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Camerleon prawidłowo wystawionej faktury VAT (lub rachunku w przypadku gdy Fotograf korzysta ze zwolnienia z podatku VAT i nie wystawia faktur VAT) wystawionej przez Fotografa po zakończeniu danego miesiąca. Camerleon w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca przesyła na adres e-mail Fotografa zarejestrowany w Serwisie informacje nt. wysokości należnego wynagrodzenia Fotografa za dany miesiąc. Od kwot jeszcze niewypłaconych nie będą naliczane ani wypłacane żadne odsetki.
9.10. Fotograf rozumie i akceptuje, że odpowiedzialność za aktualizowanie danych, w tym danych rejestrowych i kontaktowych w Serwisie spoczywa wyłącznie na nim. W przypadku, gdy Fotograf nie zaktualizuje informacji, a Camerleon nie jest w stanie skontaktować się z Fotografem lub przekazać Płatności dla Fotografa w okresie sześciu miesięcy, Fotograf wyraża zgodę na usunięcie jego Utworów z Serwisu.
9.11. Płatności dla Fotografa, o których mowa w punkcie 9.9. powyżej będą jedynym wynagrodzeniem Fotografa z tytułu licencjonowania Utworów lub sprzedaży Produktów Końcowych. Fotograf przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zobowiązania Camerleon oraz Dystrybutorów wynikające z Umowy, w tym, nie ograniczając do, zobowiązania do wyliczenia i przekazania Płatności dla Fotografa, są i będą zobowiązaniami niezabezpieczonymi, oraz że Fotograf nie będzie uprawniony do czerpania korzyści z całości lub części opłat naliczonych oraz otrzymanych od Użytkowników lub Licencjobiorców. Fotograf rozumie, że Fotograf oraz Camerleon zawierają jedynie zwykłą umowę licencyjną, oraz nie tworzą żadnego stosunku agencyjnego, poufnego, powierniczego, czy quasi powierniczego. Ani Camerleon, ani Dystrybutorzy nie będą zarządzać niewypłaconymi Płatnościami dla Fotografa, ani nie zobowiązują się działać w imieniu Fotografa dla jego korzyści w charakterze agencyjnym, powierniczym, czy quasi powierniczym.
9.12. Wszystkie płatności wynikające z postanowień Umowy będą realizowane w polskich złotych na rachunek bankowy, z którego pochodzić będzie wpłata 1,00 zł uwiarygadniająca tożsamość Fotografa, o której mowa w pkt. 10.1. poniżej lub na rachunek bankowy Fotografa wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT.
9.13. Oprócz zastosowania innych środków przewidzianych prawem oraz bez względu na inne zapisy Umowy, Camerleon nie będzie wypłacać Płatności dla Fotografa należnych z tytułu opłat licencyjnych lub sprzedaży Produktów Końcowych za jakiekolwiek Utwory, które naruszają oświadczenia, zapewnienia, gwarancje i zobowiązania Fotografa złożone w Umowie.
9.14. Fotograf wskazuje w Serwisie w swoich danych rozliczeniowych czy Utwory są przekazywane z jego strony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (działa jako firma) odpowiednio jako podatnika VAT lub podatnika zwolnionego z VAT, bądź jako osoby fizycznej.
9.15 Fotograf jest odpowiedzialny za złożenie wszystkich deklaracji podatkowych oraz zapłatę wszystkich podatków dochodowych i opłat o podobnym charakterze należnych lub naliczonych w odniesieniu do wszystkich środków pieniężnych należnych Fotografowi zgodnie z niniejszą Umową.

10. Potwierdzenie tożsamości

PRZED UMOŻLIWIENIEM CI PRZESYŁANIA ZDJĘĆ DO SPRZEDAŻY LICENCJI LUB PRODUKTÓW KOŃCOWYCH MUSIMY ZWERYFIKOWAĆ TWOJĄ TOŻSAMOŚĆ POPRZEZ DOKONANIE Z TWOJEJ STRONY PRZELEWU 1 ZŁ Z TWOJEGO RACHUNKU BANKOWEGO NA NASZ RACHUNEK – KWOTA TA PO WPŁYWIE JEST OCZYWIŚCIE NIEZWŁOCZNIE ZWRACANA NA TWÓJ RACHUNEK


10.1. Celem potwierdzenia swojej tożsamości Fotograf po rejestracji w Serwisie, ale przed publikacją Utworów w Serwisie na potrzeby sprzedaży licencji lub Produktów Końcowych, dokona przelewu w kwocie 1,00 (słownie: jeden) złotych ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Camerleon wskazany w Serwisie jako służący do wpłat na potrzeby potwierdzenia tożsamości Fotografów. Po wpływie wpłaty, o której mowa w zdaniu powyżej na rachunek Camerleon, Camerleon niezwłocznie dokona jej zwrotu na rachunek, z którego wpłata została dokonana. Celem wyeliminowania wątpliwości w tym zakresie ponieważ jedynym przeznaczeniem ww. kwoty jest uwiarygodnienie tożsamości Fotografa to nie stanowi ona ani prowizji ani wynagrodzenia żadnej ze Stron niniejszej Umowy.

11. Zwolnienie z odpowiedzialności

ZWALNIASZ NAS Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONSEKWENCJE NARUSZEŃ UMOWY Z TWOJEJ STRONY, W TYM SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ I GWARANCJI I POKRYCIA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z TAKICH NARUSZEŃ I PONOSISZ KOSZTY, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z TEGO TYTUŁU.


11.1. Fotograf zgadza się na zwolnienie Camerleon (oraz jego udziałowców, członków władz oraz pracowników i następców prawnych), Dystrybutorów oraz Licencjobiorców z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu uzasadnionych roszczeń, podniesionych w związku z naruszeniem przez Fotografa zapisów Umowy, w tym w związku z nieprawdziwością lub naruszeniem oświadczeń, zapewnień i gwarancji złożonych przez Fotografa. Fotograf zobowiązuje się do pokrycia na pierwsze wezwanie wszelkich kosztów, sankcji i odszkodowań poniesionych z tego tytułu przez Camerleon (oraz jego udziałowców, członków władz, oraz pracowników i następców prawnych), jego Dystrybutorów oraz Licencjobiorców.

12. Ograniczenie odpowiedzialności i gwarancji

AKCEPTUJESZ FAKT, ŻE CAMERLEON UDOSTĘPNIA SERWIS TAKIM JAKI JEST BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, W TYM DOTYCZĄCEJ CIĄGŁOŚCI I POPRAWNOSCI DZIAŁANIA ORAZ BEZ GWARANCJI ŻE SERWIS SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA

AKCEPTUJESZ RÓWNIEŻ FAKT, ŻE PRZESŁANE DO SERWISU PLIKI MOGĄ ULEC USZKODZENIU LUB UTRACIE – DLATEGO POWINIENEŚ PRZECHOWYWAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE KOPIE ZAPASOWE UTWORÓW/PLIKÓW

CAMERLEON NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE UTWORÓW PRZEZ LICENCJOBIORCÓW LUB NABYWCÓW PRODUKTÓW KOŃCOWYCH


12.1. Serwis oraz usługi świadczone za jego pośrednictwem są udostępniane w stanie „takimi, jakimi są”. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, Camerleon uchyla się od złożenia zapewnień lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonych wyraźnie lub dorozumianych, w tym, że Serwis lub jego funkcjonalności spełnią wymagania Fotografa lub że będą zawsze i nieprzerwanie i bez opóźnień dostępne, bezpieczne lub działające bezbłędnie, a także gwarancji, że informacje lub materiały lub Utwory będą umieszczone w Serwisie.
12.2. Camerleon nie działa w imieniu Fotografa, Dystrybutorów lub Licencjobiorców, jako ich przedstawiciel, pełnomocnik lub agent.
12.3. Fotograf akceptuje, że Camerleon (oraz jego udziałowcy, członkowie organów oraz pracownicy i jego następcy prawni) oraz Dystrybutorzy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek błędy lub zakłócenia funkcjonalności Serwisu i innych stron internetowych, w tym skutkujące uszkodzeniem lub utratą Plików lub informacji biznesowych, korzyści, zysku lub innymi stratami finansowymi po stronie Fotografa oraz że Fotograf korzysta z Serwisu na swoje własne ryzyko i że jest zobligowany do utrzymania własnych kopii zapasowych jakichkolwiek Plików/Utworów przesłanych do Serwisu.
12.4. Fotograf akceptuje, że Camerleon nie będzie odpowiedzialny za niewłaściwe korzystanie z Utworów przez Licencjobiorców lub nabywców Produktów Końcowych.

13. Zmiany i zawiadomienia

ZMIANA REGULAMINU SERWISU, POLITYK PRUWATNOŚCI I UMOWY LICENCJI NIE WYMAGA TWOJEJ ZGODY. W PRZYPADKU ZMIANY REGULAMINU SERWISU MOŻESZ W TERMINIE 14 DNI OD DATY PUBLIKACJI ZMIAN ROZWIĄZAĆ UMOWĘ W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM

ZMIANA NINIEJSZEJ UMOWY Z NASZEJ STRONY WYMAGA POINFORMOWANIA CIĘ MAILOWO W TERMINIE 14 DNI PRZED DATĄ WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIAN – PRZY BRAKU AKCEPTACJI ZMIAN MOŻESZ ROZWIĄZAĆ UMOWĘ W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM

W PRZYPADKU ŻĄDANIA USUNIĘCIA UTWORU Z SERWISU LUB WYPOWIEDZENIA UMOWY UTWORY/ZDJĘCIA MOGĄ BYĆ JESZCZE DOSTĘPNE W SERWISIE PRZEZ OKRES DO 30 DNI, A PO TYM TERMINIE MOGĄ BYĆ DOSTĘPNE DLA OSÓB DO POBRANIA, KTÓRE DOKONAŁY ZAKUPU PRZEZ ROZWIĄZANIEM UMOWY. ANALOGICZNIE ZACHOWUJEMY PRAWO SPRZEDAŻY PRODUKTÓW KOŃCOWYCH WYTWORZONYCH LUB WYPRODUKOWANYCH PRZED TYM TERMINEM. LICENCJE UDZIELONE PRZEZ NAS PRZED TYM TERMINEM SĄ WAŻNE RÓWNIEŻ PO ROZWIĄZANIU UMOWY.

ZMIANA SPECYFIKACJI I FUNKCJONALNOŚCI SERWISU NIE WYMAGA TWOJEJ ZGODY


13.1. Camerleon może zmienić Regulamin Serwisu oraz Politykę Prywatności na zasadach określonych w tych dokumentach oraz wzór Umowy Licencji oraz wytyczne i specyfikacje dotyczące dostarczania Plików, a także jakąkolwiek funkcjonalność Serwisu w każdej chwili, według wyłącznego uznania Camerleon bez konieczności uzyskiwania zgody Fotografa.
13.2. Jakiekolwiek zmiany Umowy wymagają pisemnej zgody Camerleon.
13.3. Camerleon może dokonać zmiany Umowy poprzez ogłoszenie zmienionego brzmienia Umowy w Serwisie na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian oraz przesłanie zmienionego brzmienia Umowy na adres e-mail Fotografa zarejestrowany w Serwisie w terminie nie krótszym niż 14 dni do wejścia w życie zmian Umowy. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian Fotograf w terminie 14 dni od daty otrzymania zmienionego brzmienia Umowy ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym wysyłając oświadczenie o braku akceptacji zmian i rozwiązaniu Umowy do Camerleon w formie pisemnej na adres korespondencyjny Camerleon, o którym mowa w pkt. 16.1. lub w formie mailowej ze swojego adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie na adres e-mail Camerleon, o którym mowa w pkt. 16.1. Jeżeli po upływie terminu 14 dni od daty otrzymania zmienionego brzmienia Umowy Fotograf nie prześle oświadczenia o braku akceptacji zmian i rozwiązaniu Umowy lub po terminie 14 dni od daty przesłania przez Camerleon zmienionego brzmienia Umowy będzie nadal korzystał z Serwisu tym samym potwierdzi swoją zgodę na zmiany. W przypadku braku akceptacji zmian w Umowie Fotograf powinien zaprzestać korzystania z Serwisu od dnia rozwiązania Umowy.
13.4. Fotograf może również wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku ogłoszenia przez Camerleon zmian Regulaminu Serwisu, w tym załączników do Regulaminu Serwisu, w sytuacji braku akceptacji takich zmian w terminie 14 dni od daty ich publikacji w Serwisie wysyłając oświadczenie o braku akceptacji zmian Regulaminu Serwisu i rozwiązaniu Umowy do Camerleon w formie pisemnej na adres korespondencyjny Camerleon, o którym mowa w pkt. 16.1. lub w formie mailowej ze swojego adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie na adres e-mail Camerleon, o którym mowa w pkt. 16.1.
13.5. Fotograf może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zachowaniem 30 dniowego (trzydziestodniowego) okresu wypowiedzenia, dostarczając wypowiedzenie na adres korespondencyjny Camerleon, o którym mowa w pkt. 16.1. lub mailowo ze swojego adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie na adres e-mail Camerleon, o którym mowa w pkt. 16.1.
13.6. Camerleon może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zachowaniem 30 dniowego (trzydziestodniowego) okresu wypowiedzenia, dostarczając wypowiedzenie na adres Fotografa zarejestrowany w Serwisie lub mailowo na adres e-mail Fotografa zarejestrowany w Serwisie.
13.7. Camerleon może wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Fotografa Umowy lub Regulaminu Serwisu dostarczając wypowiedzenie na adres Fotografa zarejestrowany w Serwisie lub mailowo na adres e-mail Fotografa zarejestrowany w Serwisie.
13.8. Fotograf może wnieść w formie pisemnej o usunięcie swoich Utworów z Serwisu w każdym momencie przesyłając informację drogą pocztową na adres korespondencyjny Camerleon, o którym mowa w pkt. 16.1. lub mailowo ze swojego adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie na adres e-mail Camerleon, o którym mowa w pkt. 16.1.
13.9. Zarówno w przypadku wypowiedzenia Umowy, jak i zgłoszenia żądania usunięcia swoich Utworów, Utwory będą mogły znajdować się w Serwisie w okresie do 30 dni odpowiednio od daty dostarczenia wypowiedzenia Umowy lub od daty dostarczenia prośby o usunięcie Utworu. Utwory, które zostały licencjonowane na rzecz Licencjobiorców odpowiednio przed datą dostarczenia wypowiedzenia Umowy lub datą dostarczenia prośby o usunięcie Utworu lub w okresie 30 dni od daty ich dostarczenia, będą mogły pozostać w Serwisie na czas nieokreślony, lecz jedynie w celach udostępnienia do ponownego pobrania przez tych Licencjobiorców, którzy w powyższym okresie uzyskali licencję na korzystanie z danego Utworu. Utwory, które zostały licencjonowane poprzez Dystrybutorów przed otrzymaniem przez nich zawiadomienia odpowiednio o wypowiedzeniu umowy lub usunięciu Utworu lub w okresie 30 dni od daty jego otrzymania, będą mogły pozostać na stronach internetowych Dystrybutorów na czas nieokreślony, lecz jedynie w celach udostępnienia do ponownego pobrania przez tych licencjobiorców, którzy w powyższym okresie uzyskali licencję na korzystanie z danego Utworu. Fotograf przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Camerleon oraz Dystrybutorzy będą mogli licencjonować Utwory aż do chwili ich usunięcia z własnych stron internetowych. Ponadto, Fotograf przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Utwory, które zostały licencjonowane przed usunięciem z Serwisu lub stron internetowych Dystrybutorów będą dalej wykorzystywane przez Licencjobiorców, według postanowień Umowy Licencyjnej lub według postanowień umów licencyjnych Dystrybutorów. Dodatkowo Camerleon i Dystrybutorzy zachowują prawo do prezentowania, dystrybuowania i sprzedaży Produktów Końcowych wytworzonych lub wyprodukowanych do dnia dostarczenia do nich zawiadomienia odpowiednio o wypowiedzeniu Umowy lub o usunięciu Utworu lub wytworzonych lub wyprodukowanych w okresie 30 dni od daty ich otrzymania. Po rozwiązaniu Umowy konto Fotografa w Serwisie jest usuwane. Po rozwiązaniu Umowy Utwory Fotografa, z zastrzeżeniem zdań powyższych są również usuwane z Serwisu.
13.10. Każda licencja udzielona Licencjobiorcom na korzystanie z Utworów przed datą usunięcia Utworów, będzie ważna i obowiązująca bez względu na fakt wypowiedzenia Umowy.
13.11. Fotograf wyraża zgodę na przesyłanie zawiadomień oraz zmian Umowy w formie elektronicznej na jego adres e-mail zarejestrowany w Serwisie.
13.12. Camerleon wyraża zgodę na przesyłanie przez Fotografa faktur w formie elektronicznej bez podpisu wystawcy na adres e-mail Camerleon, o którym mowa w pkt. 16.1.
13.13. Camerleon zarządza według własnego uznania usługami dla Użytkowników umieszczonymi w Serwisie, w tym jego funkcjonalnościami i usługami oferowanymi w Serwisie, w tym na potrzeby osób innych niż Fotograf.
13.14. W przypadku zmiany podmiot administrującego Serwisem Umowa pozostaje ważna, a nowy podmiot z dniem rozpoczęcia administrowania Serwisem wchodzi w prawa i obowiązki firmy OKUBIKO sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Jodłowa 2, 41-400 Mysłowice, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000830458, NIP: 2220917374, REGON 385612762 i staje się stroną Umowy w jej miejsce. Zmiana ta nie wymaga akceptacji Fotografa.

14. Prawo właściwe / Jurysdykcja

UMOWA BĘDZIE INTERPRETOWANA ZGODNIE Z POLSKIMI PRZEPISAMI PRAWA, A SPORY BĘDĄ ROZSTRZYGANE PRZED POLSKIM SĄDEM WŁAŚCIWYM DLA NASZEJ SIEDZIBY. OBOWIĄZUJĄCYM JĘZYKIEM UMOWY JEST JĘZYK POLSKI.


14.1. Jakiekolwiek spory dotyczące niniejszej Umowy oraz wszelkie czynności prawne lub czynności dotyczące ważności, interpretacji i egzekwowania tej Umowy, kwestie wynikające lub związane z naruszeniem tej Umowy będą podlegać rozstrzygnięciu według prawa polskiego, przed sądem właściwym dla siedziby Camerleon. Niniejsza Umowa nie podlega Konwencji ONZ dotyczącej Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, której to zastosowanie zostaje wyraźnie wyłączone.
14.2. Strony Umowy potwierdzają, że Umowa jak również wszystkie pozostałe dokumenty z nią związane, w tym zawiadomienia, będą sporządzane na piśmie w języku polskim. Wszelkie ich tłumaczenie lub wszelkie wersje w języku innym niż polski mogą być sporządzone wyłącznie na potrzeby techniczne. W przypadku wszelkich niezgodności pomiędzy wersją polską, a inną wersją, wersja polska będzie nadrzędna.

15. Hasła

ODOWIADASZ ZA ZACHOWANIE W POUFNOŚCI SWOJEJ NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA DO SERWISU I ZA ICH NIEAUTORYZOWANE UŻYCIE


15.1. Fotograf zobowiązuje się dołożyć rozsądnych starań w celu zapobieżenia ujawnienia nazwy użytkownika i hasła do korzystania z Serwisu (lub wysyłania Plików do Serwisu) osobom trzecim.
15.2. Fotograf zobowiązuje się zawiadomić pisemnie na adres korespondencyjny Camerleon, o którym mowa w pkt. 16.1. lub w formie elektronicznej na adres e-mail Camerleon, o którym mowa w pkt. 16.1. wysyłając zawiadomienie ze swojego adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie, o każdym nieautoryzowanym dostępie lub potrzebie uaktualnienia lub usunięcia dostępu.
15.3. Za nieuprawniony dostęp przez osobę wykorzystującą nazwę użytkownika oraz hasło Fotografa odpowiedzialność ponosi Fotograf.
15.4. Fotograf rozumie, że Camerleon wykorzystuje login i hasło jako jedyny sposób na ustalenie tożsamości Fotografa. Fotograf zgadza się na to, że bierze pełną osobistą odpowiedzialność za każde działanie podjęte w Serwisie przez dowolnego użytkownika zalogowanego na witrynie z wykorzystaniem unikalnego loginu i hasła Fotografa, włączając w to przesłanie do Serwisu Plików, a także konsekwencje każdego takiego działania podlegającego zasadom tej Umowy oraz Regulaminu Serwisu.

16. Postanowienia ogólne.

ZAWIADOMIENIA POWINNY BYĆ KIEROWANE NA ADRESY KORESPONDENCYJNE STRON LUB NA ADRESY E-MAIL – ODPOWIEDNIO W PRZYPADKU CAMERLEON NA ADRESY DOSTĘPNE NA STRONIE GŁÓWNEJ SERWISU POD ŁĄCZEM „KONTAKT”, A W PRZYPADKU FOTOGRAFA NA ADRESY ZAREJESTROWANE W SERWISIE.

NASZE ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NIE STANOWIĄ PORAD PRAWNYCH.


16.1. O ile nie uzgodniono pisemnie inaczej, wszystkie zawiadomienia, których dostarczenie jest wymagane na mocy postanowień Umowy, będą dostarczane w formie pisemnej, osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską, na adresy korespondencyjne Stron, czyli odpowiednio w przypadku Camerleon na adres korespondencyjny wskazany na stronie głównej Serwisu pod łączem „Kontakt”, a w przypadku Fotografa na adres Fotografa zarejestrowany w Serwisie lub w formie elektronicznej na adresy mailowe Stron, czyli odpowiednio w przypadku Camerleon na adres e-mail wskazany na stronie głównej Serwisu pod łączem „Kontakt”, w przypadku Fotografa na adres e-mail Fotografa zarejestrowany w Serwisie. W przypadku gdy w Umowie jest mowa o przesyłaniu przez Fotografa informacji na adres e-mail Camerleon wiadomości te powinny być wysyłane przez Fotografa z adresu e-mail Fotografa zarejestrowanego w Serwisie.
16.2. Użytkownik jednoznacznie potwierdza, że wszelkie informacje przekazane przez Camerleon, jego udziałowców, członków jego organów oraz pracowników w odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszej Umowy lub Regulaminu Serwisu lub wykorzystania Utworów są wyłącznie interpretacją niniejszej Umowy lub Regulaminu Serwisu i nie stanowią porady prawnej. Camerleon nie może udzielać porad prawnych i jednoznacznie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za informacje zwrotne przekazane w tym zakresie.

17. Dane Osobowe

WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH


17.1. Fotograf akceptuje Politykę Prywatności i wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Camerleon lub podmioty działające na jego zlecenie, w tym Dystrybutorów w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy, w tym rozliczeń oraz na potrzeby komunikacji z Fotografem.

18. Niezależność kontrahentów

UMOWA NIE TWORZY POMIĘDZY NAMI RELACJI PRACODAWCA-PRACOWNIK ANI WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA


18.1. Umowa nie tworzy pomiędzy stronami relacji pracodawca-pracownik, ani wspólnego przedsięwzięcia.

19. Przeniesienie praw

NIE MOŻESZ PRZENIEŚĆ SWOICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY NA INNY PODMIOT BEZ NASZEJ ZGODY

MOŻEMY PRZENOSIĆ NASZE PRAWA NA INNE PODMIOTY BEZ TWOJEJ ZGODY


19.1. Wynikające z Umowy zobowiązania Fotografa nie mogą być przeniesione bez uprzedniej, pisemnej zgody Camerleon.
19.2. Camerleon może sublicencjonować lub przenosić swe prawa i obowiązki wynikające z Umowy (jak również z Umowy Licencji) na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej bez zgody Fotografa.

20. Postanowienia końcowe

W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ SĄD NIEWAŻNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK ZAPISU UMOWY NIE POWODUJE TO NIEWAŻNOŚCI UMOWY

UMOWA ZASTĘPUJE WSZELKIE POPRZEDNIE USTALENIA POMIĘDZY STRONAMI


20.1. W przypadku uznania przez sąd jakiegokolwiek postanowienia Umowy za nieważne, niewykonalne lub w inny sposób prawnie wadliwe, Umowa zostanie zmieniona w stopniu koniecznym dla jej należytego wykonania w sposób możliwie najbardziej odzwierciedlający początkowe intencje stron Umowy, a pozostałe postanowienia Umowy pozostaną ważne i wykonalne.
20.2. Niniejszy wzór Umowy obowiązuje od dnia 20 czerwca 2020 roku.

20.3. FOTOGRAF POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ TĄ UMOWĘ ORAZ REGULAMIN SERWISU I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI ORAZ ŻE ROZUMIE I AKCEPTUJE ICH TREŚĆ.

PONADTO FOTOGRAF ZGADZA SIĘ, ŻE NINIEJSZA UMOWA JEST PEŁNYM I JEDYNYM DOKUMENTEM ZAWIERAJĄCYM USTALENIA POMIĘDZY FOTOGRAFEM A CAMERLEON I ZASTĘPUJE ONA WSZELKIE PROPOZYCJE LUB WCZEŚNIEJSZE USTALENIA, USTNE LUB PISEMNE I JAKĄKOLWIEK INNĄ KOMUNIKACJĘ POMIĘDZY FOTOGRAFEM A CAMERLEON ODNOSZĄCĄ SIĘ DO PRZEDMIOTU TEJ UMOWY.


Rekomendujemy wydrukowanie oraz zachowanie przez Fotografa niniejszej Umowy.

keyboard_arrow_up