Wersja obowiązująca od 20 marca 2020 r.

Jest to umowa licencyjna między OKUBIKO sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Jodłowa 2, 41-400 Mysłowice, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000830458, NIP: 2220917374, REGON 385612762 (zwaną dalej „Camerleon”) a użytkownikiem korzystającym z serwisu internetowego www.camerleon.com (dostępnym również pod adresem www.camerleon.pl) administrowanym przez Camerleon lub jego następców prawnych (zwanym dalej „Serwisem”) nabywającym prawa do korzystania z oferowanych w Serwisie utworów, w tym zdjęć i grafik, zwanymi dalej „Utworami”, zwanym dalej „Licencjobiorcą”. Wszystkie Utwory umieszczone w Serwisie podlegają warunkom niniejszej Umowy Licencji („Umowa”). Pobieranie Utworów i jakiekolwiek korzystanie z Utworów wymaga akceptacji wszystkich postanowień niniejszej Umowy. Pobierając Utwory z Serwisu Licencjobiorca akceptuje postanowienia niniejszej Umowy przed dokonaniem zakupu licencji. Niniejsza Umowa jest dokumentem prawnie wiążącym strony niniejszej Umowy (zwane dalej „Stronami Umowy”) począwszy od dnia zakupu licencji przez Licencjobiorcę w ramach której to procedury zakupu Licencjobiorca dokonuje akceptacji jej postanowień i jest ważna bezterminowo. Jeśli Licencjobiorca nie akceptuje jakiegokolwiek warunku Umowy proszony jest o niekorzystanie z Serwisu i Utworów i niedokonywanie zakupu licencji i niepobieranie Utworów z Serwisu.

 Definicje:


1. Camerleon - OKUBIKO sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Jodłowa 2, 41-400 Mysłowice, zarejestrowana pod numerem KRS 0000830458, NIP: 2220917374, REGON 385612762
2. Fotograf – użytkownik Serwisu rejestrujący się w Serwisie jako fotograf i udzielający Camerleon na podstawie Umowy z Fotografem prawa do udzielenia sublicencji w ramach niniejszej Umowy
3. Licencjobiorca – użytkownik korzystający z Serwisu nabywający prawa do korzystania z oferowanych w Serwisie Utworów
4. Pliki – pliki elektroniczne zawierające Utwór
5. Polityka Prywatności – polityka prywatności Serwisu dostępna na stronie głównej Serwisu pod łączem „Polityka Prywatności”
6. Regulamin Serwisu – regulamin korzystania z Serwisu dostępny na stronie głównej Serwisu pod łączem „Regulamin Serwisu”
7. Serwis – serwis internetowy www.camerleon.com (dostępny również pod adresem www.camerleon.pl) administrowany przez Camerleon lub jego następców prawnych
8. Umowa – niniejsza Umowa Licencji
9. Umowa z Fotografem – umowa licencyjna zawierana pomiędzy Fotografem, a Camerleon w brzmieniu dostępnym na stronie głównej Serwisu pod łączem „Umowa z Fotografem” na bazie której Camerleon udziela Licencjobiorcy sublicencji w ramach niniejszej Umowy
10. Zgoda Modela – pisemna zgoda osoby widocznej na Utworze do rozpowszechniania jej wizerunku podpisana przez sportretowaną osobę lub jej prawnych opiekunów
11. Zgoda dot. Obiektu - pisemna zgoda dotycząca obiektu objętego prawami stron trzecich widocznego na Utworze do rozpowszechniania jego wizerunku podpisana przez właściciela praw do wizerunku danego obiektu lub jego prawidłowo ustanowionych pełnomocników.

 1. Postanowienia Ogólne

MUSISZ BYĆ OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ MAJĄCĄ PRAWO DO ZAWIERANIA UMOWY

POTWIERDZASZ, ŻE ZAPOZNAŁEŚ SIĘ I AKCEPTUJESZ TREŚĆ UMOWY, REGULAMINU SERWISU I POLITYKI PRYWATNOŚCI

REPREZENTUJAC OSOBY TRZECIE MUSISZ BYĆ DO TEGO NALEŻYCIE UMOCOWANY


1.1. Niniejszym Licencjobiorca zawierający Umowę zapewnia, że jest osobą pełnoletnią, posiada zdolność do zawarcia Umowy oraz do wykonywania obowiązków określonych Umową, w tym posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została ograniczona w żaden sposób postanowieniem sądu, i nie zostało wszczęte jakiekolwiek postanowienie w celu pozbawienia go lub ograniczenia jego pełnej zdolności do czynności prawnych.
1.2. Niniejszym Licencjobiorca potwierdza również, że zapoznał się z Umową oraz Regulaminem Serwisu i z Polityką Prywatności oraz że rozumie i w pełni akceptuje ich treść. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Regulaminem Serwisu a Umową ważne będą postanowienia Umowy.
1.3. Licencjobiorca reprezentujący interesy przedsiębiorstwa, firmy lub osoby prawnej zapewnia, że jest należycie umocowany i uprawniony do reprezentowania takiego podmiotu i zawarcia niniejszej Umowy.

 2. Licencja

LICENCJA JEST UDZIELANA W OPARCIU O LICENCJĘ UDZIELONĄ CAMERLEON PRZEZ FOTOGRAFÓW

LICENCJA JEST UDZIELANA NA ZASADACH BEZ TANTIEM, JEST NIEWYŁĄCZNA, WIECZYSTA, OGÓLNOŚWIATOWA, NIEPRZENASZALNA I NIE OBEJMUJE PRAW AUTORSKICH

POLA EKSPLOATACJI ZALEŻĄ OD RODZAJU LICENCJI

MOŻLIWE SĄ TRZY RODZAJE LICENCJI: LICENCJA PODSTAWOWA (EDYTORSKA), LICENCJA STANDARDOWA (MARKETINGOWA) I LICENCJA ROZSZERZONA (PRODUKTOWA)


2.1. Camerleon poprzez Serwis sublicencjonuje Utwory dostarczane mu przez Fotografów, którzy na bazie Umowy z Fotografem zawieranej za pośrednictwem Serwisu upoważniają Camerleon do udzielenia licencji na korzystanie z Utworów przez Licencjobiorców. Jednocześnie Camerleon nie jest przedstawicielem Fotografów, którzy upoważniają go do licencjonowania Utworów, ani przedstawicielem Licencjobiorców, którzy korzystają z Utworów.
2.2. Zgodnie z postanowieniami Umowy Camerleon udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, na zasadach bez tantiem („royalty-free”), wieczystej, ogólnoświatowej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z Utworów i ich modyfikowania w ramach dozwolonego wykorzystania, ale nie przyznaje Licencjobiorcy praw autorskich i intelektualnych praw własności do Utworu.
Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie wykorzystania i modyfikacji Utworów w ramach dozwolonego wykorzystania i z zastrzeżeniem, że modyfikacje nie mogą wykraczających poza korekty kolorystyczne, drobne retusze i nieznaczne kadrowanie i nie mogą deprecjonować Utworu lub twórczości Fotografa, kwestionować reputacji osób znajdujących się na Utworze, czy też w negatywny sposób prezentować przedstawione w Utworze treści lub osoby
b) w zakresie zwielokrotniania – wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworów oraz egzemplarzy rzeczy lub materiałów stworzonych przez Licencjobiorcę zawierających Utwory („Produkty Finalne”)
c) w zakresie rozpowszechniania Utworów i Produktów Finalnych – w tym publikowanie, wystawianie, umieszczanie i transmitowanie w sieciach informatycznych i teleinformatycznych
d) w zakresie obrotu Produktami Finalnymi - sprzedaż, najem, dzierżawę Produktów Finalnych

Korzystanie z jakichkolwiek z wyżej wymienionych pól eksploatacji podlega ograniczeniom wybranej przez Licencjobiorcę opcji licencji: „Licencji Podstawowej (Edytorskiej)” lub „Licencji Standardowej (Marketingowej)” lub „Licencji Rozszerzonej (Produktowej)”, które zostały opisane w punktach poniżej. Niektóre opcje licencji mogą nie być dostępne dla poszczególnych Utworów.

Żadna licencja nie obejmuje możliwości wykorzystania Utworu w ramach znaku towarowego lub logotypu.

2.3. Wszelkie prawa autorskie i/lub intelektualne prawa własności do Utworu są zarezerwowane i pozostają w posiadaniu Fotografa.
2.4. Niniejsza licencja jest udzielana pod warunkiem: (a) przestrzegania przez Licencjobiorcę wszystkich postanowień Umowy, oraz (b) terminowego dokonania przez Licencjobiorcę płatności pełnej kwoty opłaty licencyjnej. W przypadku naruszenia, któregoś z warunków Umowy Licencjobiorca traci prawo do pobrania i korzystania z Utworów.
2.5. Licencjobiorca nie ma prawa sublicencjonowania Utworów, lecz odpowiednio w ramach „Licencji Standardowej (Marketingowej)” lub „Licencji Rozszerzonej (Produktowej)” uwzględniając ograniczenia wynikające z tych licencji ma prawo do wykorzystania Utworów w projektach przygotowywanych na rzecz osób lub podmiotów trzecich, z zastrzeżeniem, że takie osoby lub podmioty trzecie mogą korzystać z Utworów jedynie w ramach stworzonych przez Licencjobiorcę Produktów Finalnych bez prawa do wykorzystania Utworów w jakimkolwiek innym zakresie bez nabycia odrębnej licencji od Camerleon na korzystanie z Utworu we własnym zakresie. W ramach uzyskanej licencji Licencjobiorca sporządzający projekty na rzecz osób lub podmiotów trzecich może wykorzystywać Utwory tylko dla jednej osoby lub jednego podmiotu. Wykorzystanie tego samego Utworu w projekcie dla innej osoby lub innego podmiotu wymaga nabycia od Camerleon odrębnej licencji.

2.6. Licencja Podstawowa (Edytorska)
Licencja Podstawowa (Edytorska) pozwala korzystać Licencjobiorcy z Utworu wyłącznie na prywatny użytek własny lub dla celów edytorskich w publikacjach związanych z aktualnymi tematami i przedstawiających rzeczywiste zdarzenia, miejsca lub ludzi z zastrzeżeniem, że celem takiej publikacji może być wyłącznie informowanie, a nie reklamowanie, promowanie lub sprzedaż produktu lub usługi.
Przykładowe dozwolone zastosowanie Licencji Podstawowej (Edytorskiej):
a) w materiałach przeznaczonych wyłącznie na prywatny użytek własny np. dekorowanie własnych prywatnych wnętrz (plakat, kalendarz lub inne wydruki) lub ozdobienie własnych prywatnych urządzeń elektronicznych
b) użytek edytorski w materiałach informacyjnych (np. ilustracja artykułu w gazecie, czasopiśmie lub na stronie internetowej, w tym na blogu lub portalu internetowym) lub niekomercyjnych programach telewizyjnych lub filmach dokumentalnych, związane z aktualnymi tematami i przedstawiających rzeczywiste zdarzenia, miejsca lub ludzi
Utwory sprzedawane na zasadach Licencji Podstawowej (Edytorskiej) nie są dopuszczone do jakiegokolwiek użycia komercyjnego, w tym jakiejkolwiek promocji, marketingu lub reklamy lub sprzedaży produktów lub usług wykorzystujących Utwór lub darmowej dystrybucji.
Utwory te mogą zawierać obrazy ludzi od których nie uzyskano zgody na wykorzystanie wizerunku (bez Zgody Modela), własności prywatnej (bez Zgody dot. Obiektu) lub zawierać inne chronione elementy dla których mogą być wymagane specjalne pozwolenia.
Licencja Podstawowa (Edytorska) nie pozwala na dokonywanie modyfikacji lub edycji Utworu wykraczających poza drobne korekty kolorystyczne i niewielkie kadrowanie.
Korzystając z Utworu w ramach Licencji Podstawowej (Edytorskiej), musisz wskazać właściciela praw autorskich i umieścić link do Serwisu. Widoczna notka o prawach autorskich powinna zawierać zasadniczo następujące oznaczenie: „Imię i Nazwisko Fotografa/Camerleon.com”.

2.7. Licencja Standardowa (Marketingowa)
Licencja standardowa (Marketingowa) zawiera wszystkie elementy dozwolonego wykorzystania Licencji Podstawowej (Edytorskiej) oraz pozwala ci dodatkowo korzystać z Utworu do promocji, marketingu lub reklamy. Licencja standardowa (Marketingowa) nie obejmuje możliwości wykorzystania Utworu do sprzedaży rzeczy, produktów lub usług.
Przykładowe dozwolone zastosowanie Licencji Standardowej (Marketingowej):
a) w nieprzeznaczonych do sprzedaży własnych materiałach marketingowych, reklamowych i promocyjnych (np. reklamy zewnętrznej (np. baner lub billboard), reklamy wewnętrznej (np. materiały POS, foldery reklamowe lub informacyjne, standy, itp.), reklamy w mediach (np. w gazetach/magazynach, Internecie lub telewizji), w materiałach promocyjnych (ulotki, broszury, foldery, katalogi, kalendarze reklamowe, notesy, notatniki, pióra, ołówki i naklejki, przywieszki, kubki i szklanki, podkładki pod myszy, T-shirty, opakowania produktów)
b) w nieprzeznaczonych do sprzedaży własnych publikacjach internetowych oraz elektronicznych, (np. banery reklamowe lub tapety na swojej stronie internetowej lub na urządzenia mobilne)
c) w nieprzeznaczonych do sprzedaży materiałach firmowych (np. w prezentacjach, plakatach, informatorach), za wyjątkiem korzystania w ramach znaku towarowego lub logotypu
d) w nieprzeznaczonych do sprzedaży elementach wystaw oraz dekoracjach (np. dekoracja biura, restauracji, sklepu)
e) w nieprzeznaczonych do sprzedaży materiałach prywatnych (np. prywatne dekoracje, strony internetowe, blogi)

2.8. Licencja Rozszerzona (Produktowa)
Licencja Rozszerzona (Produktowa) zawiera wszystkie elementy dozwolonego wykorzystania Licencji Podstawowej (Edytorskiej) i Licencji Standardowej (Marketingowej) oraz dodatkowo daje prawo wykorzystania Utworu do produktów przeznaczonych do sprzedaży.
Przykładowe dozwolone zastosowanie Licencji Rozszerzonej (Produktowej):
a) w produktach drukowanych lub nadrukach na produkty przeznaczone do sprzedaży (np. kalendarze, kubki, puzzle, okładki książek, plakaty, kartki pocztowe, materiały biurowe, podkładki pod myszy, wyroby odzieżowe, w tym t-shirty, jak również opakowania produktów)
b) w produktach elektronicznych przeznaczonych do sprzedaży (np. gra komputerowa, wygaszacz ekranu, program komputerowy, projekt lub szablon strony internetowej, okładki książek elektronicznych, gry komputerowe, elektroniczne kartki pocztowe – zarówno do wykorzystania na potrzeby komputerów, jak i urządzeń mobilnych)
c) w materiałach marketingowych, reklamowych i promocyjnych (np. reklamy zewnętrznej (np. baner lub billboard), reklamy wewnętrznej (np. materiały POS, foldery reklamowe lub informacyjne, standy, itp.), reklamy w mediach (np. w gazetach/magazynach, Internecie lub telewizji), w materiałach promocyjnych (ulotki, broszury, foldery, katalogi, kalendarze reklamowe, notesy, notatniki, pióra, ołówki i naklejki, przywieszki, kubki i szklanki, podkładki pod myszy, T-shirty, opakowania produktów)
d) w publikacjach internetowych oraz elektronicznych, (np. banery reklamowe lub tapety na swojej stronie internetowej lub na urządzenia mobilne)
e) w materiałach firmowych (np. w prezentacjach, plakatach, informatorach), za wyjątkiem korzystania w ramach znaku towarowego lub logotypu
f) w elementach wystaw oraz dekoracjach (np. dekoracja biura, restauracji, sklepu)
g) w materiałach prywatnych (np. prywatne dekoracje, strony internetowe, blogi)

 3. Niedozwolony sposób korzystania

UMOWA WSKAZUJE WYKAZ PRZYPADKÓW NIEDOZOLONEGO UŻYCIA UTWORÓW


3.1. Licencjobiorca nie może korzystać z Utworów w sposób niedozwolony w ramach danej licencji. Licencjobiorca nie może w szczególności:
a) Sublicencjonować, odsprzedawać, przenosić, cedować, darować na jakąkolwiek osobę lub podmiot trzeci praw do korzystania z Utworów;
b) Udostępniać Utworów do darmowego lub odpłatnego pobrania przez osoby lub podmioty trzecie, w tym na współdzielonym dysku, w usłudze, oprogramowaniu lub stronie internetowej w celu wymiany, transferu lub dystrybucji;
c) Wykorzystywać Utworów samodzielnie w oderwaniu od Produktów Finalnych i czerpać z tego tytułu korzyści, ani wykorzystywać Utworów w ramach jakiegokolwiek produktu, towaru, usługi, w których Utwory mogą być dostępne, pozyskane lub wykorzystane jako samodzielne pliki, w oderwaniu od tegoż produktu, towaru lub usługi
d) Tworzyć takich możliwości, żeby Utwór mógł zostać wyciągnięty z produktu;
e) Pozwalać stronom trzecim na dostęp do Utworu w celu dalszego wykorzystania;
f) Korzystać z Utworu w sposób konkurujący z interesem Camerleon, w tym na potrzeby tworzenia banku zdjęć;
g) Korzystać z Utworu do tworzenia oficjalnego logo, nazwy firmy lub znaku handlowego lub graficznego, nazwy handlowej;
h) Korzystać z Utworu w sposób, który narusza intelektualne prawa własności Utworu lub znaki handlowe stron trzecich lub który wiódłby do skargi na kłamliwe reklamy lub nieuczciwą konkurencję;
i) Korzystać z Utworów przy rozsyłaniu spamu, to znaczy rozsyłania informacji do odbiorców, którzy nie zamówili przesyłanych treści;
j) Wykorzystywać Utwór lub wizerunek osób przedstawionych w Utworze w sposób, który mógłby w rozsądnej ocenie Camerleon lub z przepisów prawa właściwego zostać uznany za pornograficzny, obsceniczny, niemoralny, obrażający uczucia religijne, podważający prawa mniejszości, naruszający przepisy prawa, zniesławiający, oszczerczy lub w inny sposób naruszający dobre imię przedstawionych w Utworze osób, w tym osób sportretowanych lub reputację przedstawionych dóbr, praw lub obiektów, w tym poprzez ukazanie osoby w treściach związanych z miejscami rozrywki dla dorosłych, w serwisach agencji towarzyskich, w serwisach randkowych, itp.
k) Wyświetlać, wykorzystywać lub publikować Utwór (w tym w odniesieniu do reklamowanych treści) w sposób, który mógłby w rozsądnej ocenie Camerleon lub przepisów prawa właściwego prowadzić do wniosku, że osoby zaprezentowane w Utworze osobiście używają określonego produktu lub usługi lub osobiście popierają określone organizacje lub idee, aprobują lub polecają jakąś partię polityczną, politykę, kandydata lub osobę wybraną na stanowisko publiczne aprobują lub popierają produkty lub usługi przedsiębiorstwa, w tym Licencjobiorcy lub znaku handlowego, a także w sposób sugerujący, że osoby zaprezentowane w Utworze są przedstawione w sposób który może być uznany za drażliwy lub delikatny, w szczególności, ale nie ograniczając się do: niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej, problemów społecznych, aktywności lub preferencji seksualnych, uzależnień, nadużywania substancji, przestępstw, fizycznego lub psychicznego nękania, lub w kontekście innych tematów, które mogłyby w rozsądnej ocenie Camerleon lub z przepisów prawa właściwego uznane za obraźliwe lub niepochlebne dla osób lub miejsc zaprezentowanych w Utworze
l) Wykorzystywać Utworów jako zdjęć profilowych, w tym zdjęć profilowych w portalach społecznościowych
m) Wykorzystywać wizerunek osób zaprezentowanych w Utworze w sposób, który osoba ta uznałaby za obraźliwy, w tym m.in. ukazanie osoby w kontekście materiałów pornograficznym, w „materiałach wideo dla dorosłych”, miejsc rozrywki dla dorosłych, w serwisach agencji towarzyskich, w serwisach randkowych itp.
n) Pokazywać osobę przedstawioną na Utworze w delikatnych okolicznościach, które mogą w rozsądnej ocenie Camerleon być uznane za obraźliwe lub niepochlebne wobec tej osoby (np. związane w chorobami fizycznymi lub umysłowymi, seksualnymi lub sugerującymi aktywność lub preferencje seksualne, przestępczością, molestowaniem fizycznym lub psychicznym czy zaburzeniami odżywiania);
o) Korzystać z Utworu w rzeczach lub produktach, które mogą w rozsądnej ocenie Camerleon zakłopotać lub upokorzyć osobę lub modela zaprezentowanego w Utworze;
p) Wykorzystywać Utworu do reklamy lub promocji produktów tytoniowych lub alkoholowych lub produktów zabronionych przepisami prawa właściwego;
3.2. Wszystkie zabronione wykorzystania Utworu będą uznane za naruszenie praw autorskich, a Licencjobiorca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wywołane przez naruszenie praw autorskich, włączając w to wszelkie roszczenia i sankcje stron trzecich. Camerleon rezerwuje sobie prawo do odwołania licencji do dowolnego Utworu, który Licencjobiorca wykorzysta w sposób uznany za naruszenie praw autorskich. Niedozwolone użycie Utworów skutkuje naruszeniem Umowy i może skutkować naruszeniem praw autorskich oraz innych znajdujących zastosowanie przepisów prawa i upoważnia Camerleon, Fotografów oraz osoby i podmioty poszkodowane do domagania się od Licencjobiorcy odszkodowań i zgłaszania innych roszczeń przysługujących według przepisów prawa właściwego, nie wykluczając odszkodowań finansowych od Licencjobiorcy i beneficjentów niewłaściwego użycia.
3.3. Każdorazowo gdy w Umowie jest mowa o ograniczeniach dotyczących zastosowania lub wykorzystania Utworu ograniczenie to obejmuje zarówno całość, jak i część Utworu, a także jego modyfikacji.

 4. Oprogramowanie

NABYCIE LICENCJI NIE OBEJMUJE ŻADNEGO OPROGRAMOWANIA KTÓRE MOŻE BYĆ POTRZEBNE DO WYŚWIETLANIA UTWORÓW


4.1. Oprogramowanie, które może być niezbędne do wyświetlania lub korzystania z Utworu nie jest zawarte w opłacie licencyjnej i nie jest objęte licencją udzielaną na bazie Umowy.

 5. Płatności

OPŁACENIE LICENCJI JEST NIEZBĘDNE ABY MÓC POBRAĆ I KORZYSTAĆ Z UTWORU


5.1. Warunkiem do pobrania i korzystania z Utworów na bazie zapisów niniejszej Umowy jest uprzednie opłacenie przez Licencjobiorcę kosztów licencji wskazanych w Serwisie.
5.2. Każda płatność Licencjobiorcy w Serwisie powoduje wygenerowanie faktury, według informacji, jakie Licencjobiorca wprowadził na formularzu przy zakupie lub zapisanych w koncie klienta w Serwisie. Licencjobiorca uznaje, że opodatkowanie zawieranych transakcji może zależeć od informacji wprowadzonych przez niego na formularzu rejestracji, w szczególności kraju rezydencji. Faktura VAT zostanie wygenerowania i przesyłana Licencjobiorcy na podany przez niego adres e-mail w formularzu zakupu lub zapisany w koncie klienta w Serwisie, w terminie wynikającym z przepisów prawa polskiego.

 6. Czas trwania Umowy

UMOWA MOŻE BYĆ ROZWIĄZANA W PRZYPADKU NARUSZENIA UMOWY Z FOTOGRAFEM PRZEZ FOTOGRAFA, WPŁYWAJĄCEGO NA MOŻLIWOSĆ KORZYSTANIA Z LICENCJI LUB W PRZYPADKU NARUSZENIA UMOWY Z TWOJEJ STRONY


6.1. Prawo do korzystania z Utworu zaczyna obowiązywać po akceptacji Umowy i opłaceniu i pobraniu Utworu.
6.2. W przypadku stwierdzenia naruszenia Umowy z Fotografem przez Fotografa wpływającego na możliwość korzystania z licencji Camerleon zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia z tytułu, o którym mowa powyżej, Camerleon zwraca Licencjobiorcy wartość zapłaconego przez niego na rzecz Camerleon wynagrodzenia za nabycie licencji, a Licencjobiorca nie będzie korzystał z Utworu w przyszłych projektach oraz zobowiązuje się podjąć rozsądne kroki w celu zaprzestania korzystania z Utworu w projektach stworzonych uprzednio.
6.3. Camerleon może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć Umowę oraz prawo Licencjobiorcy do korzystania z Utworów w przypadku gdy Licencjobiorca nie będzie przestrzegał jakiegokolwiek postanowienia Umowy, bądź Regulaminu Serwisu lub gdy nie dokona terminowej płatności pełnej kwoty opłaty licencyjnej na rzecz Camerleon. Powyższe nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Camerleon roszczeń na zasadach ogólnych wynikających z naruszenia przez Licencjobiorcę Umowy, bądź Regulaminu Serwisu. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Licencjobiorca natychmiast zaprzestanie korzystania z Utworów.

 7. Gwarancje i odpowiedzialność

FOTOGRAFOWIE W UMOWIE Z FOTOGRAFEM SKŁADAJĄ ZAPEWNIENIA DOTYCZĄCE PRAW DO UTWORÓW – CAMERLEON BAZUJE NA TYCH OŚWIADCZENIACH

UTWORY SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ DODATKOWYCH GWARANCJI I ZAPEWNIEŃ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAMERLEON JEST OGRANICZONA DO WARTOŚCI WYNAGRODZENIA ZA LICENCJĘ

LICENCJOBIORCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA UMOWY I NIEPRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE UTWORÓW I POKRYWA KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE


7.1. Camerleon oświadcza, że jest należycie uprawniony ze strony osób przesyłających Utwory do Serwisu („Fotografów”) do zawarcia niniejszej Umowy oraz udzielania opisanych w niniejszej Umowie praw.
7.2. Przesyłając Utwory do Serwisu, Fotografowie zapewniają zgodnie z zapisami umowy zawieranej z Fotografem na bazie której Camerleon uzyskał prawo do udzielenia niniejszej sublicencji („Umowa z Fotografem”), że Utwory:
a) zostały stworzone samodzielnie przez Fotografa i Fotograf jest jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich do Utworów,
b) nie naruszają przepisów prawa, w tym prawa autorskiego, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, dobra osobistego jakichkolwiek osób trzecich lub jakiekolwiek prawa własności intelektualnej,
c) nie zostały i nigdy nie będą wykorzystane przez Fotografa lub za jego zgodą przez podmiot trzeci do tworzenia logotypów, znaków towarowych lub zastrzeżonych znaków towarowych.
7.3. W zakresie Utworów przeznaczonych wyłącznie do nabycia w ramach Licencji Podstawowej (Edytorskiej) oświadczenia Fotografa co do wykorzystania wizerunku ludzi, znaków handlowych i logotypów lub obiektów (np. dzieł sztuki lub architektury) przedstawionych w takich Utworach mogą nie być wiążące ze względu na charakter Licencji Podstawowej (Edytorskiej) w ramach której mogą być oferowane Utwory do których pomimo wykorzystania takich wizerunków Fotograf nie posiada Zgody Modela lub Zgody dot. Obiektu.
7.4. Fotograf przesyłając Utwór do Serwisu wskazuje również, czy posiada do Utworu Zgodę Modela lub Zgodę dot. Obiektu.
7.5. Licencjobiorca akceptuje fakt, że Camerleon bazuje w zakresie, o którym mowa w pkt. 7.2., 7.3. i 7.4. powyżej wyłącznie na oświadczeniach Fotografa i nie dokonuje ich weryfikacji. Licencjobiorca nie będzie z tego tytułu kierował żadnych roszczeń wobec Camerleon, jego udziałowców, członków jego organów oraz pracowników.
7.6. Camerleon oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie są znane mu roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich do Utworu lub jego nieprawidłowego wykorzystania.
7.7. Utwory w Serwisie są dostarczone „takie jakie są” bez żadnego rodzaju gwarancji i rękojmi, ani żadnego rodzaju zapewnień. Licencjobiorca przejmuje wszelkie ryzyka związane z jakością i korzystaniem z Utworu. Camerleon, jego udziałowcy, członkowie jego organów oraz pracownicy nie będą odpowiedzialni za żadne szkody, wydatki ani straty będące wynikiem korzystania z Utworu.
7.8. Camerleon nie zapewnia ani nie gwarantuje, że Utwory spełnią wymagania Licencjobiorcy oraz, że korzystanie z nich będzie nieprzerwane oraz wolne od błędów. Licencjobiorca rozumie i przyjmuje całkowite ryzyko dotyczące jakości oraz użyteczności Utworów. W przypadku zaistnienia wad Utworów, Licencjobiorca przyjmuje całkowite ryzyko i całkowity koszt dokonania niezbędnych korekt, a odpowiedzialność Camerleon, jego udziałowców, członków organów oraz pracowników zostaje wyraźnie wyłączona. Licencjobiorca zgadza się przejąć odpowiedzialność i nie występować wobec Camerleon, jego udziałowców, członków organów oraz pracowników z jakimkolwiek pozwem dotyczącym strat lub wszelkiego rodzaju odpowiedzialności powstałych z użycia Utworu lub dzieła pochodnego.
7.9. W żadnym przypadku całkowita łączna odpowiedzialność Camerleon, jego udziałowców, członków organów oraz pracowników wobec Licencjobiorcy lub osoby trzeciej zgłaszającej roszczenia bezpośrednio lub za pośrednictwem Licencjobiorcy, mogąca wyniknąć z wykonania Umowy lub z korzystania z Utworów na mocy Umowy, nie przekroczy kwoty pieniężnej faktycznie zapłaconej przez Licencjobiorcę za korzystanie ze stosownych Utworów na rzecz Camerleon, bez względu na ilość i rodzaj roszczeń.
7.10. Licencjobiorca zgadza się na zapłacenie odszkodowania, obronę i zwolnienie Camerleon, jego udziałowców, członków organów oraz pracowników z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się pokryć w całości wszelki ich koszty i wydatki związane z podniesieniem przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń lub nałożeniem jakichkolwiek obowiązków, jeżeli takie roszczenie i obowiązki zostały podniesione i nałożone w związku z: (i) naruszeniem przez Licencjobiorcę lub podmioty trzecie współpracujące z Licencjobiorcą jakiegokolwiek postanowienia Umowy, (ii) modyfikacją przez Licencjobiorcę lub podmioty trzecie współpracujące z Licencjobiorcą jakichkolwiek Utworów lub połączenia i użycia jakiegokolwiek Utworu z jakimkolwiek tekstem lub innym materiałem, (iii) nieuzyskaniem przez Licencjobiorcę lub podmioty trzecie współpracujące z Licencjobiorcą jakichkolwiek zezwoleń od osób trzecich, niezbędnych do korzystania z Utworów.

 8. Hasła

ODOWIADASZ ZA ZACHOWANIE W POUFNOŚCI SWOJEJ NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA DO SERWISU I ZA ICH NIEAUTORYZOWANE UŻYCIE


8.1. Licencjobiorca zobowiązuje się dołożyć rozsądnych starań w celu zapobieżenia ujawnienia nazwy użytkownika i hasła do korzystania z Serwisu (w tym umożliwiającego pobieranie Plików z Serwisu) osobom trzecim.
8.2. Licencjobiorca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Camerleon na adres korespondencyjny Camerleon, wskazany w Serwisie dostępny na stronie głównej Serwisu pod łączem „Kontakt” lub w formie elektronicznej na adres e-mail Camerleon wskazany w Serwisie dostępny na stronie głównej Serwisu pod łączem „Kontakt” wysyłając zawiadomienie ze swojego adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie o każdym nieautoryzowanym dostępie lub potrzebie uaktualnienia lub usunięcia dostępu.
8.3. Za nieuprawniony dostęp przez osobę wykorzystującą nazwę użytkownika oraz hasło Licencjobiorcy odpowiedzialność ponosi Licencjobiorca.
8.4. Licencjobiorca rozumie, że Camerleon wykorzystuje login i hasło jako jedyny sposób na ustalenie tożsamości Licencjobiorcy. Licencjobiorca zgadza się na to, że bierze pełną osobistą odpowiedzialność za każde działanie podjęte w Serwisie przez dowolnego użytkownika zalogowanego na witrynie z wykorzystaniem unikalnego loginu i hasła Licencjobiorcy, a także konsekwencje każdego takiego działania podlegającego zasadom tej Umowy i Regulaminu Serwisu.

 9. Dane Osobowe

WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH


9.1. Licencjobiorca akceptuje Politykę Prywatności i wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Camerleon lub podmioty działające na jego zlecenie w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy, w tym rozliczeń oraz na potrzeby komunikacji z Licencjobiorcą.

 10. Postanowienia końcowe

UMOWA BĘDZIE INTERPRETOWANA ZGODNIE Z POLSKIMI PRZEPISAMI PRAWA, A SPORY BĘDĄ ROZSTRZYGANE PRZED POLSKIM SĄDEM WŁAŚCIWYM DLA NASZEJ SIEDZIBY. OBOWIĄZUJĄCYM JĘZYKIEM UMOWY JEST JĘZYK POLSKI.

NIE MOŻESZ PRZENIEŚĆ SWOICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY NA INNY PODMIOT BEZ NASZEJ ZGODY

W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ SĄD NIEWAŻNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK ZAPISU UMOWY NIE POWODUJE TO NIEWAŻNOŚCI UMOWY

UMOWA ZASTĘPUJE WSZELKIE POPRZEDNIE USTALENIA POMIĘDZY STRONAMI


10.1. Jakiekolwiek spory dotyczące niniejszej Umowy będą podlegać rozstrzygnięciu wg prawa polskiego, przed sądem właściwym dla siedziby Camerleon. Niniejsza Umowa nie podlega Konwencji ONZ dot. Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, której to zastosowanie zostaje wyraźnie wyłączone. Strony Umowy potwierdzają, że Umowa jak również wszystkie pozostałe dokumenty z nią związane, w tym zawiadomienia, będą sporządzane na piśmie w języku polskim. Wszelkie ich tłumaczenie lub wszelkie wersje w języku innym niż polski mogą być sporządzone wyłącznie na potrzeby techniczne. W przypadku wszelkich niezgodności pomiędzy wersją polską, a inną wersją, wersja polska będzie nadrzędna.
10.2. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Camerleon a Licencjobiorcą związanego z naruszeniem Umowy, w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia na rzecz Camerleon, Camerleon będzie mieć prawo do otrzymania od Licencjobiorcy zwrotu poniesionych przez Camerleon kosztów sądowych i prawnych, w tym do odzyskania honorariów dla prawników i ekspertów prawnych, kosztów sądowych oraz innych wydatków poniesionych z tytułu obsługi prawnej.
10.3. Niniejsza Umowa stanowi całkowite porozumienie pomiędzy Licencjobiorcą a Camerleon w odniesieniu do spraw w niej zawartych i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia lub umowy w tym przedmiocie, w tym wszystkie uprzednie i obecne ustalenia korespondencyjne. Żadne zrzeczenie się, zezwolenie, modyfikacja lub zmiana warunków tej Umowy nie wiążą Camerleon, chyba że zostały wyrażone na piśmie i podpisane przez Camerleon.
10.4. Niniejsza Umowa oraz prawa i obowiązki w niej wymienione nie mogą być przeniesione, w całości lub częściowo przez Licencjobiorcę bez wcześniejszej pisemnej zgody Camerleon.
10.5. Prawa i obowiązki Camerleon wynikające z niniejszej Umowy odnoszą się również do praw i obowiązków jego następców prawnych.
10.6. W przypadku uznania przez sąd właściwy jakiegokolwiek postanowienia Umowy za nieważne, niewykonalne lub w inny sposób prawnie wadliwe, Umowa zostanie zmieniona w stopniu koniecznym dla jej należytego wykonania w sposób możliwie najbardziej odzwierciedlający początkowe intencje stron Umowy, a pozostałe postanowienia Umowy pozostaną ważne i wykonalne.
10.7. Licencjobiorca jednoznacznie potwierdza, że wszelkie informacje przekazane przez Camerleon, jego udziałowców, członków jego organów oraz pracowników w odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszej Umowy lub Regulaminu Serwisu lub wykorzystania Utworów są wyłącznie interpretacją niniejszej Umowy lub Regulaminu Serwisu i nie stanowią porady prawnej. Camerleon nie może udzielać porad prawnych i jednoznacznie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za informacje zwrotne przekazane w tym zakresie.

10.8. LICENCJOBIORCA UZNAJE I AKCEPTUJE, ŻE KAŻDE JEGO ZAMÓWIENIE W SERWISIE LUB POBRANIE UTWORÓW POWODUJE ZAWARCIE UMOWY ORAZ JEST WYRAŻENIEM AKCEPTACJI POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ REGULAMINU SERWISU OBOWIĄZUJĄCYCH NA DZIEŃ ZAWARCIA UMOWY.

LICENCJOBIORCA POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ TĄ UMOWĘ ORAZ REGULAMIN SERWISU I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI ORAZ ŻE ROZUMIE I AKCEPTUJE ICH TREŚĆ.

PONADTO LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ, ŻE NINIEJSZA UMOWA JEST PEŁNYM I JEDYNYM DOKUMENTEM ZAWIERAJĄCYM USTALENIA POMIĘDZY LICENCJOBIORCĄ A CAMERLEON I ZASTĘPUJE ONA WSZELKIE PROPOZYCJE LUB WCZEŚNIEJSZE USTALENIA, USTNE LUB PISEMNE I JAKĄKOLWIEK INNĄ KOMUNIKACJĘ POMIĘDZY LICENCJOBIORCĄ A CAMERLEON ODNOSZĄCĄ SIĘ DO PRZEDMIOTU TEJ UMOWY.

Rekomendujemy wydrukowanie oraz zachowanie przez Licencjobiorcę niniejszej Umowy.

keyboard_arrow_up