Wersja obowiązująca od 20 czerwca 2020 r.

Definicje


1. Camerleon - OKUBIKO sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Jodłowa 2, 41-400 Mysłowice, zarejestrowana pod numerem KRS 0000830458, NIP: 2220917374, REGON 385612762 administrująca Serwisem
2. Fotograf – Użytkownik Serwisu rejestrujący się w serwisie jako fotograf, który może przesyłać Utwory do Serwisu, w tym celem udzielenia licencji na wykorzystywanie Utworów na zasadach określonych w Umowie z Fotografem (dostępnej na stronie głównej Serwisu pod łączem „Umowa z Fotografem”), w tym wyrażający zgodę na sublicencjonowanie Utworów przez Camerleon na zasadach określonych w Umowie Licencji
3. Karta Fotografa – część serwisu, w której mogą być publikowane dane nt. Fotografa, które mogą obejmować podane przez niego informacje, w tym m.in. jego imię i nazwisko, siedziba, opis doświadczenia, kategorie fotografii którymi się zajmuje, rodzaj świadczonych usług, miejsca ich świadczenia, języki którymi się posługuje, przykładowe cenniki, dane kontaktowe, w tym do jego strony internetowej i mediów społecznościowych oraz jego Utwory przesłane do galerii zdjęć wykonanych przez Fotografa (portfolio Fotografa)
4. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego
5. Publikacja – oznacza zarówno publikację Treści w serwisie bezpośrednio przez Użytkownika, jak również przesłanie Treści do publikacji w Serwisie przez Użytkownika, w tym z wykorzystaniem dostępnych w Serwisie formularzy
6. Produkt Końcowy - przedmiot lub materiał (w tym zarówno fizyczny, jak i cyfrowy) wytworzony przez Camerleon lub na jego zlecenie, zawierający Utwory lub ich część, w tym po dokonanej przez Camerleon lub na jego zlecenie modyfikacji Utworów
7. Program Otrzymywania Zapytań Klientów – program skierowany do Użytkowników będących fotografami w zakresie otrzymywania przez nich zapytań ze strony potencjalnych klientów za pośrednictwem Camerleon na warunkach wskazanych w Umowie z Fotografem
8. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu publikowany w Serwisie
9. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10. Serwis - serwis internetowy www.camerleon.com (dostępny również pod adresem www.camerleon.pl) administrowany przez Camerleon lub jego następców prawnych
11. Umowa Licencji – umowa licencyjna zawierana pomiędzy Licencjobiorcą (nabywcą licencji), a Camerleon (uprawnionym do sublicencjonowania Utworów przez Fotografa) w brzmieniu udostępnionym w Serwisie (dostępna na stronie głównej Serwisu pod łączem „Umowa Licencji”)
12. Umowa z Fotografem - umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem rejestrującym się w serwisie jako fotograf a Camerleon w brzmieniu publikowany w Serwisie (dostępnym na stronie głównej Serwisu pod łączem „Umowa z Fotografem”)
13. UoŚUDE - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)
14. Utwór – przesyłane przez Fotografa utwory fotograficzne, grafiki i inne
15. Użytkownik – osoba/podmiot korzystający z Serwisu lub jego treści, w tym osoba rejestrująca się w Serwisie jako fotograf oraz osoba/podmiot rejestrujący się w Serwisie jako klient
16. Treści - Utwory lub inne treści przekazywane do Publikacji w Serwisie lub Publikowane w Serwisie

1. Informacje Ogólne


1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Camerleon świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
1.2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Camerleon w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku za pomocą systemu informatycznego.
1.3. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, w tym obejmujących (a) możliwość rejestracji w serwisie jako klient i założenia konta klienta lub rejestracji w serwisie jako fotograf i założenia konta fotografa (b) możliwość założenia Karty Fotografa przez Użytkowników rejestrujących się jako fotografowie i zaprezentowania informacji o sobie i swoich usługach oraz swoich Utworów (c) możliwość przesyłania Utworów przez posiadaczy konta fotografa do sprzedaży licencji do Utworów lub do wykorzystania Utworów na potrzeby sprzedaży Produktów Końcowych (d) możliwość przekazywania zapytań do fotografów, dotyczących Programu Otrzymywania Zapytań od Klientów (e) możliwość zakup licencji do Utworów (f) możliwość zakupu Produktów Końcowych z Utworami (g) dostęp do informacji na temat fotografów zarejestrowanych w Serwisie i ich Kart Fotografów (h) możliwość wyszukania Fotografa oraz otrzymania oferty Fotografa za pośrednictwem Camerleon lub bez pośrednictwa Camerleon
1.4. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 UoŚUDE.
1.5. Camerleon informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego lub złośliwego lub szpiegującego oprogramowania, niechcianych lub niezamawianych wiadomości oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Celem ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożeń Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, w szczególności aktualne oprogramowanie antywirusowe, aktualną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę Firewall. Powyższa informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić potencjalnie, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Camerleon środków zabezpieczających infrastrukturę Camerleon przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Camerleon nie ponosi odpowiedzialności związanej z wystąpieniem zagrożeń, o których mowa powyżej w związku z korzystaniem z Serwisu.
1.6. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Camerleon, zawarte są w Polityce Prywatności Camerleon stanowiącej załączniki do niniejszego Regulaminu i udostępnionej na stronie głównej Serwisu pod łączem „Polityka Prywatności”.

2. Akceptacja warunków Regulaminu i zmiana Regulaminu


2.1. Użytkownik wyraża zgodę na brzmienie Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać warunków przedstawionych w Regulaminie. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wszystkich warunków i postanowień zawartych w Regulaminie, nie powinien korzystać z Serwisu i jego treści.
2.2. Niniejszy Regulamin jest wiążący zarówno dla Użytkownika Serwisu, jak i dla jego pracodawcy, jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu w jego imieniu. Jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu w zakresie wypełniania obowiązków służbowych jako pracownik, kontrahent lub przedstawiciel innego podmiotu, to zapewnia, że jest do tego odpowiednio umocowany i robi to za wiedzą i zgodą tego podmiotu.
2.3. Camerleon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według własnego uznania.
2.4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Camerleon, który nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Serwisie. Użytkownik nie akceptujący zmian może zaprzestać odwiedzania i korzystania z Serwisu i pisemnie zażądać zamknięcia swojego konta w trybie natychmiastowym wysyłając odpowiednie żądanie w formie listu poleconego na adres korespondencyjny Camerleon, o którym mowa w pkt. 13.1. lub mailowo ze swojego adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie na adres e-mail Camerleon, o którym mowa w pkt. 13.1.
2.5. W terminie nie krótszym niż 14 dni do wejścia w życie zmian Regulaminu Camerleon wysyła do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie informację o zmianie Regulaminu na ich adresy mailowe zarejestrowane w Serwisie.
2.6. Brak akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika oznacza, że nie powinien korzystać z Serwisu i jego treści. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub jego treści po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
2.7. Odwiedzanie lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika podlega aktualnej wersji Regulaminu zamieszczonego w Serwisie i obowiązującego podczas korzystania. Należy regularnie sprawdzać łącze „Regulamin Serwisu” na głównej stronie Serwisu, aby zapoznać się z aktualnym Regulaminem.

3. Treści i Własność intelektualna


3.1. Wszystkie Utwory są własnością odpowiednio Camerleon lub Fotografów, jak również są utworami w rozumieniu prawa autorskiego i są chronione na mocy przepisów prawa autorskiego, praw własności przemysłowej, praw osobistych oraz innych praw własności intelektualnej.
3.2. Każde wykorzystanie Utworów, a w szczególności umieszczanie ich w sieciach informatycznych typu Internet, zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym cyfrową lub poligraficzną, publikowanie, użycie jako wzoru, użycie ich fragmentów, wymaga uzyskania stosownej licencji do danego Utworu poprzez uprzednie zaakceptowanie przez Użytkownika Umowy Licencji oraz uprzednie uiszczenie wskazanego w Serwisie honorarium na rzecz Camerleon w drodze płatności on-line w Serwisie lub tradycyjnym przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy Camerleon.
3.3. Użytkownik zostaje niniejszym poinformowany, że Serwis może zawierać Utwory, których wykorzystanie może wymagać (oprócz uzyskania licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Utworów) uzyskania pozwoleń od osób lub podmiotów trzecich w odniesieniu do prezentowanych w Utworach treści. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie czy dla danego, planowanego przez niego korzystania z Utworu niezależnie od uzyskania licencji potrzebne są jakiekolwiek dodatkowe pozwolenia.
3.4. Jakiekolwiek korzystanie z Utworów prezentowanych w Serwisie bez uprzedniej akceptacji Umowy Licencji do danego Utworu i uprzedniego uiszczenia wskazanego w Serwisie honorarium na rzecz Camerleon jest zabronione.
3.5. Użytkownik nie może stosować znaku handlowego, logotypu, obrazu ani innych własnościowych grafik Camerleon, w tym w celu odsyłania do Serwisu, bez uprzedniego pisemnego pozwolenia Camerleon.
3.6. Użytkownik Publikując Treści udziela nieodpłatnie na rzecz Camerleon niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji (obejmującej wszystkie kraje świata) upoważniającej do korzystania z Treści do promocji Serwisu, w tym w Serwisie, na innych stronach internetowych i w mediach społecznościowych.
3.7. Użytkownik akceptuje fakt, że Camerleon jest uprawniony, ale nie zobowiązany do oznaczenia zdjęć Użytkownika publikowanych w Serwisie poprzez umieszczenie na zdjęciu logotypu lub nazwy Serwisu (czyli tzw. znaku wodnego) lub innych oznaczeń tekstowych lub graficznych.
3.8. Treści przekazywane przez Użytkownika do Publikacji w Serwisie lub Publikowane przez Użytkownika w Serwisie muszą być stworzone samodzielnie przez Użytkownika i Użytkownik powinien być jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych oraz osobistych do tych Treści i Treści nie mogą:
a) naruszać niczyich praw, w tym praw autorskich (osobistych i majątkowych), innych praw własności intelektualnej, dóbr osobistych lub prawa do wizerunku lub prywatności podmiotów trzecich,
b) naruszać przepisów prawa lub zachęcać do naruszania lub łamania prawa,
c) zawierać treści, które mogą zostać uznane za pornograficzne, obsceniczne, niemoralne, obrażające uczucia religijne, dyskryminujące w tym ze względu na rasę, płeć lub narodowość, podważające prawa mniejszości, zniesławiające, oszczercze lub szkalujące, a także ze względu na brak stosowania w Serwisie filtrów ograniczających dostęp do Treści ze strony osób nieletnich nie są również dozwolone Utwory zawierające nagie osoby lub osoby w prowokujących pozach,
d) promować zachowania lub działania, które mogą zostać uznane za niebezpieczne, zagrażające życiu lub zdrowiu, a także
e) dane dotyczące Użytkownika nie mogą zawierać informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych,
f) pliki przesyłane do Serwisu przez Użytkownika nie mogą zawierać wirusów lub szkodliwego oprogramowania,

4. Zakupy w Serwisie - Produkty Końcowe


4.1. Zakupy obejmujące zbywane w Serwisie Produkty Końcowe odbywają się w oparciu o niniejszy Regulamin.
4.2. Umowa dotycząca zakupu Produktu Końcowego zostaje zawarta w chwili złożenia przez Użytkownika odpowiedniego zamówienia dotyczącego Produktu Końcowego.
4.3. Użytkownik składając zamówienie dokonuje wyboru Utworu dostępnego przy sprzedaży Produktów Końcowych i wskazuje jaki konkretny Produkt Końcowy powinien być dla niego wykonany oraz jego ilość.
4.4. Wykonanie Produktu Końcowego i jego przesyłka następuje po opłaceniu przez Użytkownika kosztów nabycia Produktu Końcowego i jego dostarczenia.
4.5. Ze względu na indywidualny charakter przygotowywanych Produktów Końcowych i fakt, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb Użytkownik, w tym Użytkownik będący Konsumentem nie ma możliwości dokonywania zwrotów zakupionych w Serwisie Produktów Końcowych.
4.6. Przy każdorazowym zakupie Produktu Końcowego Użytkownik akceptuje uprzednio Regulamin Serwisu i Politykę Prywatności poprzez oznaczenie pola z oświadczeniem w tym zakresie – brak wyrażenia zgody na to oświadczenie uniemożliwia złożenie zamówienia.

5. Zakupy w Serwisie - Licencje do Utworów


5.1. Zakupy Licencji do Utworów odbywają się z uwzględnieniem Umowy Licencji, która reguluje m.in. zakres i warunki udzielonych licencji.
5.2. Umowa Licencji zostaje zawarta w chwili złożenia przez Użytkownika odpowiedniego zamówienia dotyczącego licencji do Utworu i opłacenia go.
5.3. Umowa Licencji jest akceptowana przez Użytkownika przy rejestracji konta klienta, a także przy każdorazowym zakupie licencji do Utworu. Udostępnienie Utworu nabywcy następuje po opłaceniu przez Użytkownika kosztów nabycia licencji do Utworu.
5.4. Użytkownik składając zamówienie dokonuje wyboru Utworu dostępnego przy sprzedaży licencji do Utworów i wskazuje jaki rodzaj licencji wybiera.
5.5. Przy zakupie Licencji do Utworów Użytkownik wyraża zgodę na:
(a) spełnienie świadczenia w terminie przewidzianym na odstąpienie od umowy – czyli na udostępnienie Utworu do pobrania w terminie krótszym aniżeli 14 dni od daty jego zakupu
(b) utratę prawa do odstąpienia od umowy po pobraniu Utworu - ze względu na cyfrową treść Utworu, która nie jest sprzedawana w formie zapisu na nośniku materialnym tylko udostępniana do pobrania
5.6. Użytkownik dokonujący zakupu licencji do Utworu, nie może udostępniać zakupionych Utworów do pobrania przez osoby trzecie.
5.7. W związku ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika, o których mowa w pkt. 5.5. Użytkownik, w tym Użytkownik będący Konsumentem traci możliwość odstąpienia od umowy zakupu licencji do Utworu w momencie pobraniu Utworu. Tym samym przy zakupie licencji Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia tylko wtedy o ile uprzednio Utwór nie został pobrany.
5.8. Przy każdorazowym zakupie Licencji do Utworu Użytkownik akceptuje uprzednio Umowę Licencji, Regulamin Serwisu i Politykę Prywatności poprzez oznaczenie pola z oświadczeniem w tym zakresie – brak wyrażenia zgody na to oświadczenie uniemożliwia złożenie zamówienia.

6. Konta Użytkowników


6.1. Przy zakładaniu konta w Serwisie Użytkownik uprzednio akceptuje: (a) w przypadku konta dla fotografa: Umowę z Fotografem, Regulamin Serwisu oraz Politykę Prywatności (b) w przypadku konta dla klienta: Umowę Licencji, Regulamin Serwisu oraz Politykę Prywatności
6.2. Założenie i prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
6.3. Po założeniu konta Użytkownik uzyskuje do niego dostęp. Dostęp do konta Użytkownika jest możliwy po zalogowaniu się przez Użytkownika w Serwisie.
6.4. Zakupy nie wymagają posiadania konta w Serwisie po stronie Użytkownika dokonującego zakupu, ale wymagają każdorazowego podania danych takiego Użytkownika. Założenie konta w Serwisie natomiast ułatwia dostęp do historii zamówień i może pozwolić uniknąć każdorazowego wprowadzania swoich danych przy zakupie.
6.5. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzach stosowanych w Serwisie prawidłowych i aktualnych danych.
6.6. W przypadku korzystania przez Użytkownika z konta klienta lub konta fotografa zobowiązany jest on do korzystania z konta w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa polskiego, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.
6.7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z konta. Camerleon może usuwać konta, których Użytkownicy zaprzestali użytkowania.
6.8. Każdy Użytkownik zarejestrowany jako klient może posiadać wyłącznie jedno konto klienta w Serwisie. Każdy Użytkownik zarejestrowany jako fotograf może posiadać wyłącznie jedno konto fotografa w Serwisie.
6.9. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zakończyć korzystanie z Serwisu. Jeżeli Użytkownik posiada konto w Serwisie w każdej chwili może wysłać żądanie zamknięcia swojego konta w formie listu poleconego, na adres korespondencyjny Camerleon, o którym mowa w pkt. 13.1. lub mailowo ze swojego adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie na adres e-mail Camerleon, o którym mowa w pkt. 13.1. Konto Użytkownika jest zamykane niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania jednakże nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania. W przypadku Fotografów okres wypowiedzenia wynikający z zawartej Umowy z Fotografem został określony w udostępnianej w Serwisie i akceptowanej przez Użytkowników rejestrujących się jako fotografowie Umowie z Fotografem i ma również zastosowanie do terminu zamknięcia konta fotografa w Serwisie.

7. Współpraca z Fotografami


7.1. Szczegółowe warunki współpracy w zakresie udzielania przez Fotografów zgody na zbywanie licencji do Utworów i/lub zgody na zbywanie Produktów Końcowych, a także w zakresie współpracy stron w ramach Programu Otrzymywania Zapytań Klientów i rozliczeń w tych zakresach są uregulowane w Umowie z Fotografem.

8. Wyłączenia


8.1. W Serwisie mogą znajdować się linki do trzecich stron. Takie linki są umieszczane wyłącznie dla wygody użytkownika. Ich obecność nie znaczy, że są one rekomendowane lub zachwalane przez Camerleon. Camerleon nie gwarantuje ich bezpieczeństwa i zgodności z oczekiwaniami Użytkownika. Camerleon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenia lub straty, bezpośrednie lub domniemane, związane z odwiedzinami rozpoczynającymi się w Serwisie lub z powodu korzystania z usług dostępnych na witrynach stron trzecich.
8.2. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko. Serwis jest prowadzony przez Camerleon zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na zasadzie „tak jak jest” bez żadnego rodzaju gwarancji i rękojmi, ani żadnego rodzaju zapewnień. Camerleon wyraźnie wyklucza wszelkiego rodzaju gwarancje, wyraźne i dorozumiane, dotyczące którejkolwiek z usług udostępnianych w Serwisie, w tym m.in. dorozumiane gwarancje wartości rynkowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw i wszelkie inne gwarancje mogące zaistnieć zgodnie z jakimkolwiek prawem. Bez uszczerbku dla powyższego, Camerleon nie gwarantuje, że: (i) Serwis spełni wymagania Użytkownika; (ii) dostęp do Serwisu będzie przebiegał bez przerw; (iii) jakość Serwisu spełni oczekiwania Użytkownika; (iv) wszelkie błędy lub wady w Serwisie, usługach lub materiałach zostaną naprawione. Camerleon nie deklaruje ani nie gwarantuje, że Serwis będzie dozwolony w danym systemie prawnym, że jakakolwiek zawartość zgłoszona przez Fotografów lub Użytkowników będzie dostępna za pośrednictwem Serwisu lub przechowywana w Serwisie, że Serwis spełni potrzeby użytkownika, ani że Camerleon będzie wspierała jakąkolwiek funkcję Serwisu. Camerleon zastrzega, że mogą się zdarzać awarie Serwisu wynikające z połączenia z Internetem, działania oprogramowania, transmisji danych itp. i jest możliwe, że pojawią się nieprawidłowe lub niekompletne kopie informacji zawartych w Serwisie.
8.3. Camerleon nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w Serwisie, w tym spowodowanych awarią sprzętu lub nieprawidłowym działaniem oprogramowania, brakiem dostępu do sieci Internet, a także na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej bądź zdarzeń losowych.
8.4. W żadnym przypadku Camerleon nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody, w tym wszelkie utracone zyski lub dochody, lub inne szkody specjalne, ogólne, domniemane, uboczne lub wynikowe, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu i Treści zamieszonych w Serwisie, nawet jeśli Camerleon został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, lub za roszczenia jakichkolwiek stron trzecich. Camerleon nie udziela zapewnień ani gwarancji nieprzerwanej dostępności jakichkolwiek Utworów lub Treści w Serwisie.
8.5. Camerleon nie ponosi odpowiedzialności za Treści przesłane do Publikacji w Serwisie przez Użytkowników lub Publikowane w Serwisie przez Użytkowników. Za Treści przesłane do Publikacji przez Użytkownika lub Publikowane przez Użytkownika odpowiedzialność ponosi ten Użytkownik.
8.6. Camerleon nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie odpowiada za należyte wykonanie umów pomiędzy Użytkownikami, w tym umów zawieranych pomiędzy klientami i fotografami zarejestrowanymi w Serwisie oraz za jakość świadczonych przez fotografów usług oraz prawidłowość i terminowość rozliczeń dokonywanych pomiędzy Użytkownikami.
8.7. Camerleon nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione Użytkownikom wzory dokumentów, w szczególności wzór Umowy o Dzieło Obejmujący Usługi Fotograficzny, wzór Zgody Modela lub wzór Zgody dot. Obiektu i nie stanowią one porady prawnej. Dostępne w Serwisie wzory dokumentów stanowią jedynie przykładowe wzory, jakie mogłyby zostać wykorzystane w pewnym abstrakcyjnie rozpatrywanym przypadku. Wzory ani w całości, ani ich poszczególne punkty, nie mogą być interpretowane jako wskazanie konkretnych rozwiązań dla stanów faktycznych, w których będą używane. Camerleon, jego udziałowcy, członkowie jego organów oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne lub osobiste związane z wykorzystaniem wzorów dokumentów dostępnych w Serwisie lub którychkolwiek ich części. Camerleon nie może udzielać porad prawnych i jednoznacznie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za informacje zwrotne przekazane w tym zakresie.

9. Wymagania techniczne


9.1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie komputera (lub innego podobnego urządzenia np. tabletu) z dostępem do sieci Internet, konta poczty internetowej oraz posiadanie prawidłowo zainstalowanej i działającej przeglądarki internetowej Microsoft Edge lub Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej lub Chrome w wersji 41 lub wyższej lub Firefox w wersji 36 lub wyższej lub Opera w wersji 28 lub wyższej albo Safari w wersji 8 lub wyższej. W przeglądarce internetowej powinna być́ włączona obsługa plików cookies oraz JavaScript.

10. Pakiety Promocyjne


10.1. Camerleon może oferować w Serwisie pakiety promocyjne obejmujące określone działania wobec Użytkownika i jego Utworów i/lub Karty Fotografa na zasadach opisanych w ramach poszczególnych pakietów promocyjnych publikowanych w Serwisie, w tym promujących ofertę danego Użytkownika.
10.2. Ceny pakietów promocyjnych, okresy oraz ich szczegółowe warunki są publikowane w Serwisie.
10.3. Nabywanie pakietu promocyjnego przez Użytkownika jest dobrowolne.
10.4. W przypadku zamknięcia konta Użytkownika w Serwisie w trakcie okresu obowiązywania pakietu promocyjnego Użytkownik otrzymuje zwrot zapłaconej uprzednio opłaty przypadającej proporcjonalnie na niewykorzystany okres. Zwrot opłaty nie przysługuje Użytkownikom, których konto Użytkownika w Serwisie zostanie zamknięte z powodu naruszeniu zapisów Regulaminu lub Umowy z Fotografem.

11. Reklamacje


11.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres korespondencyjny Camerleon, o którym mowa w pkt. 13.1. lub w formie mailowej ze swojego adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie na adres e-mail Camerleon, o którym mowa w pkt. 13.1.
11.2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
11.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres mailowy) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
11.4. Wzór formularza reklamacji stanowi załącznik do Regulaminu.
11.5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w pkt. 11.3. lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 11.2.
11.6. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od jej wpływu do Camerleon. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Camerleon przesyła do Użytkownika odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacji.

12. Dane Osobowe


12.1. Przesłane przez Użytkownika dane osobowe Camerleon zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik do Regulaminu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.
12.2. Użytkownik będący administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia RODO („Administrator”) potwierdza, że w chwili przesłania danych osobowych, których jest Administratorem do Serwisu powierza Camerleon przetwarzanie tych danych osobowych na zasadach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik do Regulaminu i przystępuje do tej umowy.

13. Pozostałe


13.1. O ile nie uzgodniono pisemnie inaczej, wszystkie zawiadomienia, których dostarczenie jest wymagane na mocy postanowień Umowy, będą dostarczane w formie pisemnej, osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską, na adresy korespondencyjne Stron, czyli odpowiednio w przypadku Camerleon na adres korespondencyjny wskazany na stronie głównej Serwisu pod łączem „Kontakt”, a w przypadku Fotografa na adres Fotografa zarejestrowany w Serwisie lub w formie elektronicznej na adresy mailowe Stron, czyli odpowiednio w przypadku Camerleon na adres e-mail wskazany na stronie głównej Serwisu pod łączem „Kontakt”, w przypadku Fotografa na adres e-mail Fotografa zarejestrowany w Serwisie. W przypadku gdy w Umowie jest mowa o przesyłaniu przez Fotografa informacji na adres e-mail Camerleon wiadomości te powinny być wysyłane przez Fotografa z adresu e-mail Fotografa zarejestrowanego w Serwisie.
13.2. Camerleon zastrzega sobie prawo do braku publikacji lub do usunięcia dowolnych Utworów lub Treści lub dostępu Użytkownika do Serwisu, w tym poprzez usunięcie jego konta jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
13.3. Camerleon nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika hasła dostępu do Serwisu osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
13.4. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje Politykę Prywatności Camerleon, a w przypadku braku akceptacji Polityki Prywatności Camerleon Użytkownik nie powinien korzystać z Serwisu i jego treści.
13.5. Serwis i usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu nie są przeznaczone do wykorzystywania przez nieletnich i osób poniżej 18 roku życia lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych,. Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że osiągnął wiek 18 lat, i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
13.6. Komentarze Użytkownika dodawane do Serwisu, w tym do Utworów lub Kart Fotografa innych Użytkowników nie mogą naruszać przepisów prawa polskiego, norm społecznych, zawierać treści, które mogą zostać uznane za niemoralne, obrażające uczucia religijne, dyskryminujące w tym ze względu na rasę, płeć lub narodowość, podważające prawa mniejszości, zniesławiające, oszczercze lub szkalujące, a także nie mogą zachęcać do naruszania lub łamania prawa lub zawierać treści prowokacyjnych.
13.7. Camerleon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie lub do całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu bez powiadomienia.
13.8. Regulamin jest dostępny w języku polskim. W przypadku udostępniania Regulaminu w innym języku wersją wiążącą jest wersja dostępna w Serwisie w języku polskim.
13.9. Jakiekolwiek spory dotyczące niniejszej Umowy będą podlegać rozstrzygnięciu wg prawa polskiego, przed sądem właściwym dla siedziby Camerleon.
13.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 czerwca 2020 r.
13.11. Załącznikami do Regulaminu są (a) Polityka Prywatności Serwisu Camerleon (dostępna na stronie głównej Serwisu pod łączem „Polityka Prywatności”) (b) Wzór formularza reklamacji (c) Wzór żądania zamknięcia konta (d) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Załącznik (a) do Regulaminu Serwisu – Polityka Prywatności Serwisu Camerleon

Załącznik (b) do Regulaminu Serwisu – Wzór formularza reklamacji

Miejscowość i data

Imię i nazwisko Użytkownika

Adres zamieszkania Użytkownika

e-mail Użytkownika

 

Administrator Serwisu

 

Reklamacja

 

Ja …………………………………………….. niniejszym zgłaszam reklamację z tytułu …………..(opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji)…………….

 

Zdarzenie, o którym mowa powyżej miało miejsce w dniu ……(data zdarzenia, którego reklamacja dotyczy)………………………

 

…………………………………………….

Podpis Użytkownika

 

Załącznik (c) do Regulaminu Serwisu - Wzór żądania zamknięcia konta użytkownika

Miejscowość i data

Imię i nazwisko Użytkownika

Adres zamieszkania Użytkownika

e-mail Użytkownika

 

Administrator Serwisu

 

Żądanie zamknięcia konta użytkownika

 

Ja …………………………………………….. niniejszym zgłaszam żądanie zamknięcia konta użytkownika utworzonego z mojej strony pod nazwą …………..(nazwa Użytkownika)…………….…………….

 

…………………………………………….

Podpis Użytkownika

 

Załącznik (d) do Regulaminu Serwisu – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa jest zawierana pomiędzy OKUBIKO sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Jodłowa 2, 41-400 Mysłowice, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000830458, NIP: 2220917374, REGON 385612762 (zwaną dalej „Podmiotem Przetwarzającym”) a użytkownikiem korzystającym z serwisu internetowego www.camerleon.com (dostępnym również pod adresem www.camerleon.pl), zwanego dalej „Serwisem”, który to użytkownik jest zwany dalej „Administratorem” zarejestrowanym w Serwisie jako fotograf i przesyłającym do Serwisu utwory, w tym zdjęcia i grafiki, zwane dalej „Utworami”, zawierające wizerunek osób.

§1. Definicje i Postanowienia Ogólne

 1. Użyte w Umowie określenia oznaczają:

Karta Fotografa – część serwisu, w której mogą być publikowane dane nt. użytkownika Serwisu rejestrującego się jako fotograf, które mogą obejmować podane przez niego informacje, w tym m.in. jego imię i nazwisko, siedziba, opis doświadczenia, kategorie fotografii którymi się zajmuje, rodzaj świadczonych usług, miejsca ich świadczenia, języki którymi się posługuje, przykładowe cenniki, dane kontaktowe, w tym do jego strony internetowej i mediów społecznościowych oraz jego Utwory przesłane do galeria zdjęć w Karcie Fotografa (portfolio Fotografa)

Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia RODO, o których mowa w § 2.

Przetwarzanie Danych Osobowych – czynności wskazane w art. 4 pkt 2 Rozporządzenia RODO.

Rozporządzenie RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Umowa – niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa z Fotografem - umowa zawierana pomiędzy Administratorem rejestrującym się w serwisie jako fotograf a Podmiotem Przetwarzającym w brzmieniu publikowany w Serwisie (dostępna na stronie głównej Serwisu pod łączem „Umowa z Fotografem”)

Zgoda Modela – rozumiana łącznie jako pisemna i prawnie wiążąca zgoda osoby widocznej na Utworze do rozpowszechniania jej wizerunku, w tym w celach marketingowych i komercyjnych, w tym przez nabywcę licencji do Utworu, udzielona w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym regulujących prawa autorskie, prawidłowo podpisana przez sportretowaną osobę lub jej prawnych opiekunów oraz zgoda osoby widocznej na Utworze lub jej prawnych opiekunów do przetwarzania jej danych osobowych związanych z jej wizerunkiem udzielna w zakresie i formie wynikającym z przepisów prawa, w tym Rozporządzenia RODO. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda musi zostać udzielona przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Zgoda dot. Obiektu - pisemna i prawnie wiążąca zgoda dotycząca obiektu objętego prawami stron trzecich (np. miejsca, parki narodowe, budynki, dzieła sztuki, rękodzieła, graffiti, itp.) widocznego na Utworze, do rozpowszechniania jego wizerunku, w celach marketingowych i komercyjnych, w tym przez nabywcę licencji do Utworu, udzielona w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym regulujących prawa autorskie, prawidłowo podpisana przez właściciela praw do wizerunku danego obiektu lub jego prawidłowo ustanowionych pełnomocników.

 1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia RODO w związku z udzieleniem przez Administratora licencji Podmiotowi Przetwarzającemu do Utworów zawierających wizerunek osób, w tym z prawem do sublicencjonowania oraz przekazywaniem przez Administratora Utworów do publikacji w Serwisie, w tym w ramach Karty Fotografa.
 2. Administrator jest administratorem Danych Osobowych, o którym mowa art. 4 pkt 7 Rozporządzenia RODO, ustalającym cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych
 3. Administrator oświadcza i gwarantuje, że dysponuje zgodą osób, których dane dotyczą na przetwarzanie ich Danych Osobowych udzieloną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia RODO.
 4. Podmiot Przetwarzający jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia RODO w odniesieniu do Danych Osobowych (zawierających wizerunek osób i dane zawarte w Zgodzie Modela i Zgodzie dot. Obiektu) otrzymywanych od Administratora w wykonaniu Umowy, co oznacza że będzie przetwarzał Dane Osobowe (zawierających wizerunek osób i dane zawarte w Zgodzie Modela i Zgodzie dot. Obiektu) w imieniu Administratora.

§2. Przedmiot Umowy

 1. W celu umożliwienia wykonania przez Podmiot Przetwarzający usług, o których mowa w §1 ust. 2, Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe (zawierających wizerunek osób i dane zawarte w Zgodzie Modela i Zgodzie dot. Obiektu) w sposób powtarzalny w okresie obowiązywania Umowy, a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i Umową.
 2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Podmiot Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe (zawierających wizerunek osób i dane zawarte w Zgodzie Modela i Zgodzie dot. Obiektu) po ich przesłaniu przez Administratora.
 4. Administrator upoważnia Podmiot Przetwarzający do publikacji Utworów z wizerunkiem osób w Serwisie dostępnym publicznie.
 5. Podmiot Przetwarzający podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia RODO, z zastrzeżeniem, że Dane Osobowe zawierające wizerunek osób na Utworach ze względu na przeznaczenie Utworów do publikacji w Serwisie będą dostępne publicznie.
 6. Administrator dopuszcza powierzanie przez Podmiot Przetwarzający przetwarzania powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu Danych Osobowych podwykonawcom.
 7. Podmiot Przetwarzający biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości będzie pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia RODO.
 8. Podmiot Przetwarzający uwzględniając charakter przetwarzania Danych Osobowych oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia RODO.
 9. Podmiot Przetwarzający po zakończeniu usługi świadczonej dla Administratora związanych z przetwarzaniem osobowe może przechowywać przekazane dane osobowe przez określony przez Podmiot Przetwarzający czas niezbędny do realizacji zawartych umów, w tym realizacji złożonego zamówienia i obrony przed roszczeniami (reklamacje) oraz wypełnienia przez Podmiot Przetwarzający obowiązków prawnych.
 10. Podmiot Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia RODO oraz umożliwia Administratorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. W związku z obowiązkiem określonym powyżej Podmiot Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
 11. Dane Osobowe powierzone Podmiotowi Przetwarzającemu obejmują dane podmiotów wskazanych w ust. 12 w zakresie obejmującym ich wizerunek zaprezentowany w Utworze, a także dane zawarte w Zgodzie Modela i Zgodzie dot. Obiektu.
 12. Zakres przetwarzanych przez Podmiot Przetwarzający Danych Osobowych obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą: osoby, których wizerunek jest przedstawiony na Utworach przesłanych przez Administratora do Serwisu oraz dane osób zawarte w Zgodach Modela i Zgodach dot. Obiektów przekazanych przez Administratora do Podmiotu Przetwarzającego Dane Osobowe w wykonaniu obowiązków wynikających z Umowy z Fotografem.
 13. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do wykorzystania dostarczonych Danych Osobowych wyłącznie w zakresie i dla celów wynikających z Umowy z Fotografem.
 14. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zgłaszać Administratorowi w formie elektronicznej na adres e-mail Administratora zarejestrowany w Serwisie, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po identyfikacji zdarzenia, informację o powzięciu informacji o naruszeniu ochrony przetwarzanych Danych Osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem RODO.
 15. Całkowite i maksymalne zobowiązanie Podmiotu Przetwarzającego wobec Administratora związane z odpowiedzialnością Podmiotu Przetwarzajacego z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy nie może w żadnym przypadku przekroczyć równowartości kwoty równej przychodom netto uzyskanym przez Podmiot Przetwarzający z tytułu sprzedaży licencji do Utworów przekazanych do Serwisu przez Administratora pomniejszonych o równowartość prowizji naliczonej Administratorowi w wysokość 30% ceny netto za sprzedane licencje.

§3. Postanowienia Końcowe

 1. Umowa wchodzi w życie z dniem otwarcia przez Administratora konta fotografa w Serwisie i jest zawarta na czas obowiązywania Umowy z Fotografem.
 2. Zmiana Umowy może być dokonana przez Podmiot Przetwarzający i wymaga uprzedniego poinformowania Administratora drogą elektroniczną na jego adres e-mail zarejestrowany w Serwisie co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. W przypadku braku akceptacji zmian Administrator może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym przesyłając pisemne wypowiedzenie na adres Podmiotu Przetwarzającego dostępny na stronie głównej Serwisu pod łączem „Kontakt” lub w formie elektronicznej przesyłając wypowiedzenie ze swojego adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie na adres e-mail Podmiotu Przetwarzającego dostępny na stronie głównej Serwisu pod łączem „Kontakt”.
 3. Umowa jest dostępny w języku polskim. W przypadku udostępniania Umowy w innym języku wersją wiążącą jest wersja dostępna w Serwisie w języku polskim.
keyboard_arrow_up