Wersja obowiązująca od 20 czerwca 2020 r.

Definicje


1. Camerleon - OKUBIKO sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Jodłowa 2, 41-400 Mysłowice, zarejestrowana pod numerem KRS 0000830458, NIP: 2220917374, REGON 385612762 administrująca Serwisem
2. Dystrybutor – podmiot pośredniczący na zlecenie Camerleon w sprzedaży licencji dotyczących Utworów i/lub sprzedaży Produktów Końcowych
3. Fotograf – Użytkownik Serwisu rejestrujący się w serwisie jako fotograf, który może przesyłać Utwory do Serwisu, w tym celem udzielenia licencji na wykorzystywanie Utworów na zasadach określonych w Umowie z Fotografem (dostępnej na stronie głównej Serwisu pod łączem „Umowa z Fotografem”), w tym wyrażający zgodę na sublicencjonowanie Utworów przez Camerleon na zasadach określonych w Umowie Licencji
4. Karta Fotografa – część serwisu, w której mogą być publikowane dane nt. Fotografa, które mogą obejmować podane przez niego informacje, w tym m.in. jego imię i nazwisko, siedziba, opis doświadczenia, kategorie fotografii którymi się zajmuje, rodzaj świadczonych usług, miejsca ich świadczenia, języki którymi się posługuje, przykładowe cenniki, dane kontaktowe, w tym do jego strony internetowej i mediów społecznościowych oraz jego Utwory przesłane do galerii zdjęć wykonanych przez Fotografa (portfolio Fotografa)
5. Licencjobiorca – Użytkownik dokonujący zakupu licencji na Utwór
6. Produkt końcowy - przedmiot lub materiał (w tym zarówno fizyczny, jak i cyfrowy) wytworzony przez Camerleon lub na jego zlecenie, zawierający Utwory lub ich część, w tym po dokonanej przez Camerleon lub na jego zlecenie modyfikacji Utworów
7. Program Otrzymywania Zapytań Klientów – program skierowany do Użytkowników będących fotografami w zakresie otrzymywania przez nich zapytań ze strony potencjalnych klientów za pośrednictwem Camerleon na warunkach wskazanych w Umowie z Fotografem
8. Publikacja – oznacza zarówno publikację Treści w serwisie bezpośrednio przez Użytkownika, jak również przesłanie Treści do publikacji w Serwisie przez Użytkownika, w tym z wykorzystaniem dostępnych w Serwisie formularzy
9. Regulamin – regulamin korzystania z Serwisu publikowany w Serwisie (dostępny na stronie głównej Serwisu pod łączem „Regulamin Serwisu”)
10. Serwis - serwis internetowy www.camerleon.com (dostępny również pod adresem www.camerleon.pl) administrowany przez Camerleon lub jego następców prawnych
11. Umowa z Fotografem – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem rejestrującym się w serwisie jako fotograf a Camerleon w brzmieniu publikowany w Serwisie (dostępna na stronie głównej Serwisu pod łączem „Umowa z Fotografem”)
12. Umowa Licencji – umowa licencyjna zawierana pomiędzy Licencjobiorcą (nabywcą licencji), a Camerleon (uprawnionym do sublicencjonowania Utworów przez Fotografa) w brzmieniu udostępnionym w Serwisie (dostępnym na stronie głównej Serwisu pod łączem „Umowa Licencji”)
13. Utwór – przesyłane przez Fotografa utwory fotograficzne, grafiki i inne
14. Użytkownik – osoba/podmiot korzystający z Serwisu lub jego treści, w tym osoba rejestrująca się w Serwisie jako fotograf oraz osoba/podmiot rejestrujący się w Serwisie jako klient
15. Treści - Utwory lub inne treści przekazywane do Publikacji w Serwisie lub Publikowane w Serwisie

1. Informacje ogólne


1.1. Właścicielem Serwisu jest Camerleon.
1.2. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
(a) Informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach
(b) dobrowolne zapytania i korespondencję ze strony Użytkowników
(c) dobrowolne komentarze umieszczane przez Użytkowników w Serwisie
(d) Treści dobrowolnie przesłane przez Użytkowników do Serwisu
(e) zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka")
(f) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

2. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych


2.1. Osoba korzystająca z Serwisu, w tym każda osoba dostarczająca Treści do Serwisu oraz każda osoba składająca zamówienie w Serwisie potwierdza, że zapoznała się z poniższym warunkami przetwarzania danych osobowych oraz o prawach, które jej przysługują i dobrowolnie akceptuje je, w tym cel i zakres zbieranych danych.
2.2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OKUBIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, ul. Jodłowa 2, 41-400 Mysłowice; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830458, NIP: 2220917374, REGON 385612762 (kontakt mailowy do Administratora jest dostępny na stronie głównej Serwisu pod łączem „Kontakt”).
2.3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyłącznie realizacja umowy z Panią/Panem i Pani/Pana obsługa:
w przypadku Użytkowników rejestrujących się w Serwisie jako fotografowie:
(a) prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie ,
(b) prowadzenie Karty Fotografa,
(c) komunikacja i obsługa zapytań, w tym obsługa zapytań związanych z przystąpieniem Fotografa do Programu Otrzymywania Zapytań Klientów,
(d) realizacja współpracy wynikającej z Umowy z Fotografem zawieranej przy rejestracji w Serwisie, w tym w zakresie sprzedaży licencji do Utworów i Produktów Końcowych,
(e) komunikacja i rozliczenia wynikające z Umowy z Fotografem,
(f) komunikacja z fotografem.
w przypadku pozostałych Użytkowników, w tym Licencjobiorców:
(a) prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie,
(b) obsługa zapytań, w tym zapytań dotyczących usług fotografów,
(c) realizacja postanowień wynikających z Umowy Licencji zawieranej przy rejestracji w Serwisie lub zakupie licencji do zdjęć,
(d) realizacja złożonego zamówienia, w tym jego wykonania, dostarczenia,
(e) wystawienia dokumentów potwierdzających sprzedaż,
(f) komunikacja i obsługa zapytań ze strony Użytkownika,
(g) komunikacja z Użytkownikiem.
2.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
(a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa
(b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w tym usługi przygotowania Produktów Końcowych (np. usługi drukarskie), dostarczające przesyłkę z zamówieniem, usługi informatyczne, usługi księgowe i prawne, usługi obsługi płatności, oraz Dystrybutorzy, a także następcy prawni Camerleon.
(c) dane Fotografów zawierające imię i nazwisko / nazwę Fotografa mogą być publikowane w Serwisie celem identyfikacji Utworów danego Fotografa i tym samym mogą być dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu,
(d) dane Fotografów zawierające dane przekazane do Karty Fotografa, w tym imię i nazwisko, siedziba, opis doświadczenia, kategorie fotografii którymi się zajmują, rodzaj świadczonych usług, miejsca ich świadczenia, języki którymi się posługują, przykładowe cenniki, dane kontaktowe, w tym do ich stron internetowych i mediów społecznościowych oraz ich Utwory przesłane do galerii zdjęć wykonanych przez Fotografa (portfolio Fotografa) mogą być publikowane w Serwisie w Karcie Fotografa i tym samym mogą być dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu,
(e) w związku z przystąpieniem Fotografa do Programu Otrzymywania Zapytań Klientów odbiorcami danych takiego Użytkownika mogą być potencjalni klienci do których zostanie skierowana oferta danego Użytkownika,
(f) w przypadku Użytkowników korzystających w Serwisie z możliwości wyszukania fotografa za pośrednictwem Camerleon, przekazane przez Użytkownika dane mogą zostać udostępnione Fotografom celem zebrania ich ofert,
(g) Camerleon zastrzega sobie prawo do ujawnienia i przekazania danych osobowych Użytkownika, jeżeli byłoby to wymagane prawnie oraz jeżeli w uzasadnionej opinii Camerleon ujawnienie jest konieczne do ochrony praw Camerleon wynikających z zawartych z danym Użytkownikiem umów,
(h) Utwory, w tym Utwory zawierające wizerunek osób przesłane przez Fotografów mogą być dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
2.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez określony przez Administratora czas niezbędny do realizacji zawartych umów, w tym realizacji złożonego zamówienia i obrony przed roszczeniami (reklamacje) oraz wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych
2.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2.7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
2.8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji zawartych umów i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy, w tym odpowiednio Umowy Licencji (dla osób dokonujących zakupu licencji do Utworów), Umowy z Fotografem (dla osób rejestrujących się w Serwisie jako fotografowie), a także realizację zamówień i prowadzenia konta w Serwisie.
2.9. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
2.10. Zakres gromadzonych danych osobowych obejmuje:
(a) informacje dostarczone przez Pana/Panią podczas rejestracji w Serwisie lub aktualizacji danych po rejestracji i podczas zarządzania Pana/Pani kontem Użytkownika lub składaniu zamówienia, włączając w to login i hasło, nazwę użytkownika, imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, numer NIP, dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres e-mail
(b) dane zgłoszone przez Użytkowników rejestrujących się w Serwisie jako fotografowie do Karty Fotografa, w tym imię i nazwisko, siedziba, języki którymi się posługują, dane kontaktowe, w tym do ich stron internetowych i mediów społecznościowych
(c) informacje dostarczane przez Użytkowników poszukujących fotografów w opisie zapytania o fotografa, w tym imię, telefon i adres e-mail
(d) informacje dostarczone przez Użytkownika na potrzeby wzajemnych rozliczeń, takie jak numer rachunku bankowego i numer karty kredytowej
(e) w przypadku Fotografów, informacje podane przez nich w celu wypłaty wynagrodzenia zawierające dane o rachunku bankowym używanym do wypłaty wynagrodzenia oraz informacje podane przez Użytkownika w celu osobistej identyfikacji (seria i numer dowodu osobistego i/lub paszportu) oraz informacje potrzebne do wystawiania faktury VAT (numer NIP)
(f) wizerunek osób na Utworach przekazanych przez Fotografów
2.11. W przypadku ewentualnie niezbędnego transferu Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy dokonamy takiego transferu wyłącznie w przypadku, gdy taki kraj zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych – obejmuje to np. Program Tarcza Prywatności UE - USA umożliwiającą bezpieczny transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych.
2.12. Nie wymagamy i nie gromadzimy Pana/Pani danych genetycznych, biometrycznych, informacji ujawniających pochodzenie etniczne lub rasowe, opinii politycznych, religijnych czy też wierzeń filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych i danych dotyczących zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej.
2.13. Fotograf przekazujący Utwory do Serwisu oświadcza, że w zakresie i formie wymaganymi obowiązującymi przepisami prawa otrzymał zgodę osób widocznych na Utworze (a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodziców lub opiekunów prawnych) umożliwiającą publikację Utworów z ich wizerunkiem w Serwisie.

3. Informacje w Formularzach


3.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu.
3.2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (np. oznaczenie czasu, adres IP)
3.3. Dane w formularzach dostępnych w Serwisie nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika (w tym na zasadach wynikających z umów zawartych z Użytkownikiem - np. w Umowie z Fotografem w odniesieniu do publikacji danych w Karcie Fotografa) lub na zasadach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności i są wykorzystywane w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, w tym realizacji zawartych z Użytkownikiem umów, obsługi zgłoszenia lub kontaktu handlowego.

4. Informacja o plikach cookies


4.1. Serwis korzysta z plików cookies.
4.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, czas wizyty, typ przeglądarki i jej wersja językowa.
4.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4.5. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu.
4.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
4.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
4.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach, np. Polityka ochrony prywatności Google Analytics
4.9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
4.10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

5. Informacje pozostałe


5.1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 20 czerwca 2020 r.
5.2. W przypadku zmiany brzmienia Polityki Prywatności Camerleon ogłasza jej nowe brzmienie w Serwisie.
5.3. Polityka Prywatności jest dostępna w języku polskim. W przypadku udostępniania Polityki Prywatności w innym języku wersją wiążącą jest wersja dostępna w Serwisie w języku polskim.

keyboard_arrow_up